Гледај како растем

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1210

не

Академија корективне гимнастике „Корак“

Љубомир Станкић 0637254801 koraksu99@gmail.com

Љубомир Станкић, Миланка Станкић

Љубомир Станкић, Миланка Станкић

П1

К3

Оснаживање свих запослених у просвети да путем холистичког приступа допринесу развоју моторичких и језичких компетенција ученика путем покрета, корективног вежбања и развоја когнитивних способности, а ради постизања што већег нивоа здравствене и језичке писмености.

Подизање нивоа знања о следећем: Развојмоторних, говорно-језичких когнитивних способности, ради потпунијег укључивања и учествовања ученика у наставни процес -Подизање нивоа знања, вештина и компетенција полазника из следећих области: корективног вежбања, здравствене и језичке писмености -Помоћ при тумачењу књижевног текста -Подизање мотивације за учење и рад. -Развој самопоуздања и формирање позитивне слике о себи и свом телу код ученика што доприноси бољој комуникацији и социјализацији ученика. -Допринос постизању успеха у школи -Развијање креативности кроз покрет и игру. -Потпуније сензомоторно и психомоторно искуство. -Складније извођење општих моторних способности( груба и фина моторичка спретност). -Боља координација покрета. -Јаснији доживљај тела у објективном, гестуалном и манипулативном простору. -Контрола постуралног става. -Побољшање вербалне и невербалне комуникације. -Формирање јутјуб канала за размену искустава добре праксе -Формирање секција корективне гимнастике и језичких секција за тумачење књижевног текста

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Основи корективног вежбања. Покрет и рани развој. О СЕБИ. Тумачење књижевног текста.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

хрватски

српски

не

2.200,00 ( радни и образовни материјал, дизајнирање и одржавање јутјуб канала прирпема и штампа анкете, хонорари реализатора, путни трошкови, трошкови смештаја и исхране)