Како да не боли глава од педагошке документације

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1192

не

Удружење „Чаробан свет знања“

Душанка Ћурувија 064-248-15-18 curuvijadusanka@gmail.com

Душанка Ћурувија

Душанка Ћурувија, Душан Ћурувија, Зорица Голубовић, Љиљана Мудринић, Марина Радић

П2

К1, К3

Подршка и оснаживање просветних радника запослених у школама у унапређивању рада на пословима вођења обавезне и препоручене педагошке документације наставника и одељењског старешине и школе, чиме се унапређује квалитет рада образовно-васпитне установе у целини.

Упознавање са правном регулативом која се односи на обавезну и препоручену документацију наставника и одељењских старешина; Развијање свести полазника о правилном вођењу обавезне и препоручене документације и узрочно-последичним везама са ефектима квалитета рада појединачног наставника и његове сарадње са свим актерима школског живота једне школе; Из мноштва примера обавезне и препоручене документације наставника и одељењског старешине направити одабир сходно законским регулативама и из искуствене праксе аутора програма и искуства полазника семинара;Упознавање са законским елементима педагошке документације школе и елементи градативне повезаности истих као и примери истих; Упознавање са законским елементима и процесуалности документације везано за насиље у школи и индивидуално образовне планове. Упознавање са законским елементима и задацима рада свих тимова у школи и примери планова о програма истих.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Стручни сарадник у школи. .Директор помоћник директора.

Тема 1: 1.Уписна документа:РУУ-Регистар уписаних ученика и Матична књига 2.Дневник образовно-васпитнод рада(и листа распореда контролних и писмених радова дужих од 15. минута) 3. Обавештајна документа(ђачке књижице, сведочанства о завршеном разреду и школи, обавештења о успеху, владању, васпитно дисциплинским мерама и препорукама наставника на крају 1. и 3. Квартала. Тема 2: Документа која прате спровођење Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање, занемаривање и дискриминацију -Индивидуални план заштите Тема 3: Документа за појачан васпитни рад. Тема 4: Индивидуални образовни план. Тема 5: Документа које наставник израђује на почетку школске године. Тема 6: Извештај наставника на крају школске године. Тема 7: Евалуација обуке, кратак садржај и синтеза обуке кроз теме.

Максимално 30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

хрватски

српски

не

За групу од 30 полазника цена по учеснику је 1.500,00 динара. Цена укључује: надокнаду реализатору програма, радни материјал за полазнике, трошкове организације обуке, трошкове књиговодствених услуга . У цену нису урачунати трошкови доласка реализатора семинара.