Усвајање вештина у програмирању циљева за оснаживање ученика у избору будуће професије кроз васпитни рад васпитача, наставника и стручних сарадника

Каталошки број програма: 200  

Не

Дом ученика средњих школа Крагујевац, Саве Ковачевића 23, Крагујевац, artem@artem.edu.rs, 034303400, 034303404

Иванка Крајишник, ikrajisnik@gmail.com, 034303404, 0631015056

Зорица Николић, Дипломирани биолог, Центар за образовање Крагујевац ; Биљана Перовић, мастер дипломирани хемичар, Дом ученика средњих школа Крагујевац

Иванка Крајишник, мастер професор српског језика, Дом ученика средњих школа Крагујевац; Биљана Перовић, мастер дипломирани хемичар, Дом ученика средњих школа Крагујевац; Ивана Стаменковић, мастер дипломирани биолог- еколог, Дом ученика средњих школа Крагујевац

васпитни рад

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Осавремењавање васпитног и образовног процеса кроз оснаживање васпитача/наставника да применом стратегија дефинисања циљева допринесу стицању знања и вештина ученика у избору свог будућег занимања и професионалне остварености

Оснаживање васпитача и наставника за развој личних и ученичких компентенција за коришћење различитих метода и стратегија у препознавању личних жеља у складу са постојећим знањима и ресурсима у избору будуће професије; Обученост васпитача/ наставника да имплементира процес дефиниције циљева и корака ка њиховом достигнућу у свом васпитно-образовном раду; Обучавање васпитача/наставника за подршку и мотивацију ученицима да истрају у процесу дефиниције и реализације постављених циљева.

Учесници ће успешно примењивати усвојена знања, умења и вештине и ускладити их са васпитно-образовним процесом; Учесници ће организовати радионице где ће применити стратегије дизајнирања циљева и иновативним приступом заинтересовати ученике да активно учествују у конструисању и реализацији припремљених планова; Кроз радионичарски рад учесници критичким приступом преиспитаће себе и свој рад и ученицима показати како аргументовано изабрати најбољу опцију; Учесници ће основни циљ разбити на више мањих и тако мотивисати ученике да увиђањем мањих успеха мотивишу себе да истрају на свом путу ка циљу; Прављењем и чекирањем то-до листе, временске линије и визуализацијом циља развиће ученицима самопоуздање и циљ им учинити доступнијим.

 • 1. дан
  • Уводна активност
  • Знате ли шта желите?
  • Пауза
  • ПОКРЕНИ
  • Пауза
  • Анализа последица
  • Пауза
  • Поглед у будућност
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2500,00 динара и обухвата: хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.