Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Каталошки број програма: 317  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Сашка Стевановић, saskamil2@gmail.com, 0668013246, 0668013246

Невена Живковић, Маст.проф.пред.наст. Спец.струк.мед.сест, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун; Емина Никочевић, Дипл. екон., Спец. струк. мед. сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

Невена Живковић, Маст.проф.пред.наст. Спец.струк.мед.сест, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун; Емина Никочевић, Дипл. екон., Спец. струк. мед. сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Упознавање учесника са значајем познавања основних техника пружања прве помоћи при збрињавању одређених повреда и стања и оснаживање за њихову примену у васпитнообразовном контексту.

- Стицање знања полазника семинара о значају познавања техника прве помоћи приликом збрињавања повреда и стања у васпитно-образовном контексту. - Стицање знања полазника семинара о редоследу поступака прве помоћи приликом збрињавања повреда и стања у васпитно-образовном контексту. - Стицање знања полазника семинара о значају улоге спасиоца у правовременом и правилном пружању прве помоћи непосредно након повређивања или изненада насталог стања у васпитно-образовном контексту. - Оспособљавање полазника семинара за самосталну примену основних техника пружања прве помоћи при збрињавању повреда и стања која се најчешће јављају у дечијој/ученичкој популацији.

По завршетку обуке очекује се да ће полазници семинара бити оспособљени да: -разумеју/заговарају значај правовременог пружања прве помоћи приликом збрињавања повреда и стања у васпитно-образовном контексту; -препознају повреде и стања у дечијој/ученичкој популацији која захтевају примену основних техника пружања прве помоћи; -примене основне технике пружања прве помоћи при збрињавању одређених повреда и стања која се најчешће јављају у дечијој/ученичкој популацији; -на месту незгоде идентификују адекватна средства која им могу послужити за пружање прве помоћи; -примене правилан редослед поступака у пружању прве помоћи на месту незгоде; -брину о себи и повређеном/оболелом и превенирају потенцијалне компликације на месту незгоде.

 • 1. дан
  • Уводна радионица
  • Основе прве помоћи
  • Пауза
  • Крварење – технике прве помоћи и методе заустављања крварења у васпитно-образовном контексту
  • Повреде коштано-зглобног система – технике прве помоћи у васпитно-образовном контексту
  • Пауза
  • Техника извођења кардиопулноналне реанимације (КПР) у васпитно-образовном контексту
  • Технике прве помоћи код поједних нагло насталих болести и стања у васпитно-образовном контексту
  • Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по полазнику - радни и потрошни материјал на семинару, слања предрачуна/рачуна и стављање на Централни регистар фактура, путни трошкови за водитеље, смештај по потреби, хонорари за водитеље, израда штампаних уверења и дистрибуција на адресе школе

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Свети Сава" , Маршала Тита 1, 15341 Липнички Шор, Лозница Невена Живковић, Емина Никочевић 29 3.92

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.92