Креирање тестова знања у складу са Блумовом таксономијом, исходима, стандардима и компетенцијама

Каталошки број програма: 587  

Не

Сомборски едукативни центар, Стапарски пут 16, Сомбор, soeducentar@yahoo.com, 025444249, 0652050025

Срђан Влашкалић, soeducentar@yahoo.com, 025444249, 0652050025

Бјанка Цветковић рођ. Дамјановић, мастер, ОШ “Доситеј Обрадовић”, Сомбор; Дејан Ђорђић, доктор наука - педагошке науке, Педагошки факултет у Сомбору

Бјанка Цветковић рођ. Дамјановић, мастер, ОШ “Доситеј Обрадовић”, Сомбор; Дејан Ђорђић, доктор наука - педагошке науке, Педагошки факултет у Сомбору; Руженка Шимоњи Чернак, доктор психолошких наука, Педагошки факултет у Сомбору; Виолета Мајски, мастер, ОШ “Доситеј Обрадовић”, Сомбор; СМШ „Петар Коњовић

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Оспособљавање наставника за креирање тестова знања у складу са Блумовом таксономијом, исходима, стандардима и компетенцијама

- Осособљавање за рефлексивну праксу – евалуацију, самоевалуацију и унапређење васпитно-образовног рада у складу са наставом оријентисаном ка исходима. - Разумевање Блумове таксоновиме (основне и ревидиране) - Разумевање процеса креирања тестова знања - Разумевање и одређивање метријских карактеристика тестова знања - Примена различитих типова задатака приликом креирања тестова знања - Усвајање основних докомолошких појмова и повезивање са наставним радом - На крају, обједињавање елемената процеса креирања тестова, метријских карактеристика са нивоима Блумове таксономије, исходима учења и компетенцијама.

Учесници обуке ће бити оспособљени да: разумеју процес креирања тестова знања, да одреде основне метријске карактеристике тестова знања, да разумеју како се примењују различити типови питања у тестовима знања, праве тестове знања и задатке у складу са Блумовом таксономијом, стандардима, исходима и компетенцијама, да врше евалуацију, самоевалуацију и унапређење васпитно-образовног рада, као и да сва стечена знања интегришу у процесу оцењивања учениковог знања.

 • 1. дан
  • Савремена настава и докимолошки појмови
  • Таксономије циљева и задатака наставе
  • Пауза
  • Исходи учења, стандарди знања и компетенције у основном образовању
  • Пауза
  • Тест као инструмент оцењивања
  • Пауза
  • Примена стечених знања за прављење теста знања

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по полазнику / 60000 динара за групу полазника од 30 учесника У цену су урачунати хонорари, путни трошкови, материјал и сертификати за учеснике, освежење, административни трошкови.