Савремени приступ наставним садржајима језика и књижевности у настави на босанскоме језику

Каталошки број програма: 442  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113

Санела Међедовић , Професор разредне наставе, ОШ“Ђура Јакшић“; Дино Лотинац, Мастер, Основна школа „12.децембар“ Сјеница

Санела Међедовић , Професор разредне наставе, ОШ“Ђура Јакшић“; Дино Лотинац, Мастер, Основна школа „12.децембар“ Сјеница

образовање и васпитање на језицима националних мањина

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање компетенција наставника за развијање и примену савремених приступа учења у настави босанског језика и књижевности

Унапређивање постојећих знања и вештина; успешније разумевање промена насталих имплементацијом наставе на босанском језику у образовно-васпитним установама; прилагођавање професионалне праксе наставника новим захтевима и променама у настави; јачање компетнеција наставника за развијање и неговање мултикулуралности и инеркултуралности коз наставне садржаје босанског језика код ученика. сагледавање сопствене праксе с обзиром на савремене оријентације у методици наставе босанског језика; размена искустава и унапређивање сарадње наставника босанског језика.

По завршетку обуке очекује се да ће наставници: упознати савремене књижевнотеоријске, лингвистичке и методичке приступе; унапредити компетенције у области планирања и реализације наставе; оснажити компетенције за учење и поучавање, предмет и методику наставе кроз јачање капацитета у области примене савремених стратегија учења у настави.

 • 1. дан
  • УВОД
  • ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА
  • 1. ИСТОРИЈСКИ КОНТИНУИТЕТ БОСАНСКОГ ЈЕЗИКА
  • Пауза
  • 2. МЕТОДИЧКИ ПОСТУПЦИ У НАСТАВИ БОСАНСКОГ ЈЕЗИКА У ОДНОСУ НА САВРЕМЕНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ
  • Пауза
  • 3. САВРЕМЕНИ ПРИСТУП НАСТАВНИМ САДРЖАЈИМА ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У НАСТАВИ НА БОСАНСКОМЕ ЈЕЗИКУ
  • Пауза
  • 4. ИНТЕРКУЛТУРАЛНИ ПРИСТУП У НАСТАВИ БОСАНСКОГ ЈЕЗИКА

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по једном учеснику је 1000 динара. Укупна цена једнодневног семинара за групу од 30 учесника је: нето 30.000 дин. Спецификација: - надокнада предавачима по предавачу по дану 13.500 динара бруто са порезима - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар по организованом семинару 3.000 динара Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај реализатора нису урачунати у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, 37.Санџачке дивизије бб Санела Међедовић , Дино Лотинац 26 3.93

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.93