Планинарство - Боравак у природи, утицај на развој и постигнућа ученика

Каталошки број програма: 314  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Тања Варјачић , Професор, Основна школа „21.октобар“ Крагујевац; Андреј Ивошев, , Планинарски савез Србије; Јелица Драшковић, Дипломирани биолог, ОШ "Петар Тасић“ Лесковац; Андреа Вркић Штрака, професор географије, ОШ „Јован Микић“, ОШ „Иван Горан Ковачић“

Тања Варјачић , Професор, Основна школа „21.октобар“ Крагујевац; Андреј Ивошев, , Планинарски савез Србије; Јелица Драшковић, Дипломирани биолог, ОШ "Петар Тасић“ Лесковац; Андреа Вркић Штрака, професор географије, ОШ „Јован Микић“, ОШ „Иван Горан Ковачић“

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упознавање наставника и стручних сарадника са значајем планинарења – боравка у природи и његовим утицајем на физички и емоционални развој ученика, њихова постигнућа у настави и формирање навика здравих стилова живота.

Развијање свести наставника о потреби ученика за активностима у природи, као и њиховим утицајем на развој личности ученика и формирања вредносних ставова неопходних за живот. Оснаживање и мотивисање наставника за реализацију ваннаставних активности у природи. Оспособљавање наставника за одржавање слободне наставне активности (СНА) изборног предмета ”Планинарство – боравак у природи” по плану и програму Планинарског савеза Србије и повезивање са предметима:природа и друштво,биологија,географија,историја,физичко и здравствено васпитање,грађанско ваститање,час одељењског старешине. Оспособљавање наставника за безбедно и одговорно учествовање у планинарским активностима. Јачање улоге наставника за усмеравање ученика ка здравим стиловима живота.

Након обуке очекује се да ће: - наставници бити оспособљени и спремни за реализовање слободних ваннаставних активности у природи и планинарских излета; - поседовати потребна знања за припрему и мотивисање ученика за одлазак на планину; - избором техника и метода реализације ваннаставних активности у природи развијати и јачати карактерне особине ученика потребне за сналажање у свакодневном животу; - преферирати физичке активности на свежем ваздуху са другом децом и тиме доприносити социјализацији ученика; - применом одговарајућих метода, облика и техника рада у природи проширити и учинити трајнијим знања стечена на часовима редовне наставе; - биће им појачана компентенција за подршку развоја личности детета и ученика.

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • Зашто планинарство у школама?
  • Опрема и припрема за одлазак у природу (на планину)
  • Како се крећемо и на којe опасности можемо наићи
  • Како применити планинарење у школама?
  • Радионица ,,Ја волим планине“
  • Евалуација
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Тања Варјачић , Андреј Ивошев, Јелица Драшковић 30 3.82
2 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Тања Варјачић , Андреј Ивошев, Јелица Драшковић 30 3.96
3 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Тања Варјачић , Андреј Ивошев, Јелица Драшковић 23 3.98
4 ОШ "Петар Тасић", Влајкова 24, Лесковац Тања Варјачић , Јелица Драшковић 30 3.99

Укупно учесника: 113 | Просечна оцена: 3.94