Образовање за медије и путем медија: значај и улога медија у савременој школи

Каталошки број програма: 113  

Не

Филозофски факултет у Косовској Митровици, Филипа Вишњића б.б. 38220 Косовска Митровица, fifa@pr.ac.rs, 028425474, 028425475

Игор Ђурић, igor.djuric@pr.ac.rs, 0113167128, 0641295974

Игор Ђурић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици

Игор Ђурић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Звездан Арсић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Александра Костић Тмушић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање компетенција за медијско образовање ученика и развој критичког односа према медијским садржајима.Стицање знања за развој културе комуницирања.Развој компетентности за коришћење савремених медија, као и за рад на развоју медијске писмености

- Оспособљавање за правилан одабир и успешну и примену савремених медија у васпитнообразовном раду - Развој теоријских знања о медијима и оспособљавање за разумевање и анализу медијских порука - Оспособљеност за стварање подстицајне радне средине и ангажовање ученика у одабиру тема и њихове обраде путем дигиталних медија - Разумевање природе утицаја медијских садржаја на процес социјализације личности детета - Увиђање значаја медија за развој језика, културе говора и писања, као и развоја медијске писмености - Оспособљавање за разумевање амбивалентног карактера медија и промоцију позитивних утицаја - Развој компетентности за рад на развоју медијске писмености и развоју критичке свести у односу на садржаје савремених медија

-Учесници су оспособљени за правилан одабир и успешну примену медија, у складу са темом и садржајима рада -Адекватним коришћењем медија учесници доприносе бољем разумевању садржаја, повећању пажње, мотивације за учење, и могућности примене стечених знања - Употребом медија учесници креирају оптимално радно окружење у којем ученици мотивисано и ангажовано раде -Правилним избором медијских садржаја учесници доприносе процесу социјализације личности детета и развоју културе говора и писања -Учесници успешно раде на развоју медијске писмености и критичке свести у односу на садржаје медија -Професионалном компетентношћшу учесници доприносе промовисању позитивних, и успешно раде на елиминисању негативних ефеката садржаја савремених медија

 • 1. дан
  • 1. Уводни део семинара; Појам и значај медија у савременом образовању
  • Пауза
  • 2.Карактеристике медијских садржаја и комуникације, Унапређивање културе комуницирања путем медија
  • Пауза
  • 3.Образовање за медије и путем медија; Значај развијања медијске писмености;Васпитни утицаји медија
  • Пауза
  • 4.Медијско образовање у наставном раду: унапређење квалитета. Медији и развој мотивације за учење
  • Пауза

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2 000 динара. За 30 учесника максимално укупуна цена обуке је 60 000 динара. У цену је укључен комплетан материјал