Тежак живот ђака, од првака до осмака- подршка родитељима у савладавању препрека на путу одрастања

Каталошки број програма: 183  

Не

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић Рите 1, obukakdu@gmail.com, 0641210604, 0658118029

Вјекослав Петришко, obukakdu@gmail.com, 0641210604, 0641210604

Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ "Јово Курсула" Краљево; Јелена Радосављевић, Дипломирани психолог, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево

Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ "Јово Курсула" Краљево; Верица Павловић, Професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић” Витковац; Јелена Радосављевић, Дипломирани психолог, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Обука наставника и стручних сарадника за пружање подршке родитељима у превазилажењу потешкоћа у развојној фази поласка ученика у школу и фази преласка са разредне на предметну наставу. Јачање компетенција за комуникацију и сарадњу са родитељима.

Продубљивање знања наставника и стручних сарадника: ● Са значајем сарадње родитеља и школе ● Са појмом и значем асертивне комуникације ● Са развојним фазама на почетку школовања и преласка са разредне на предметну наставу ● Са најчешћим проблемима који се јављају у наведеним фазама и начинима за превазилажење истих Оспособљавање наставника за : ● Креирање програма и радионица за подршку родитељима ● Избор актуелних тема за одређене фазе, временску артикулацију и избор начина реализације ● Употребу метода асертивне комуникације у проблемским ситуацијама ● Прављење нацрта радионица са применом научених техника

Наставници и стручни сарадници су по завршетку обуке оспособљени за успешну сарадњу и комуникацију са родитељима. Схватају значај добре сарадње са родитељима у циљу лакшег пролажења кроз кризне периоде школовања, разумеју развојне фазе у животу школског детета. Обучени су за примену пожељног поступања у проблемским ситуацијама као и за креирање и реализацију програм радионица за подршку родитељима. Директори у школи су обучени за нов начин унапређења и развоја сарадње са родитељима.

 • 1. дан
  • Сарадња родитеља и школе
  • Развојне фазе у току школовања
  • Најчешћи проблеми
  • Асертивна комуникација-кључ добрих односа
  • Симулирање проблем ситуација и налажење решења
  • Програм подршке родитељима
  • Завршна реч водитеља -евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена (без пореза) за групу 50 000 дин. Укључује 8 сати ефективне едукације и презентације, трошкове штампаног и видео материјала, сертификата, ауторства, реализације и координације програма.