Вредновање процеса напредовања ученика у оквиру Мудл платформе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 487  

Да

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш, Александра Медведева 14 спрат 2 канцеларија 235, Ниш, info@pdis.org.rs, 018512500

Дејан Пејчић, dpejca@mts.rs, 018512500, 0637714164

Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Драган Илић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Прва нишка гимназија "Стеван Сремац"; Јелена Илић, Мастер психолог, ОШ "Цар Константин", Ниш

Миодраг Крстић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, Економска школа Ниш; Драган Илић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Прва нишка гимназија "Стеван Сремац"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање квалитета реализације наставних програма и развијање компетенција за планирање и проверу постигнућа, при реализацији наставног процеса коришћењем Moodle платформе за даљинско учење у складу са циљевима и исходима Програма наставе и учења.

Подстицање и оспособљавање наставника за израду и коришћење наставних материјала који омогућавају вредновање процеса напредовања ученика на платформи за електронско учење. Развијање способности за коришћење ресурса и активности за вредновање постигнућа на платформи за електронско учење. Стицање и развијање компетенција за објективно и валидно креирање питања и тестова за проверу знања. Развијање способности за израду и коришћење наставних материјала који ће омогућити вредновање у складу са исходима Програма наставе и учења и стандарда постигнућа. Стицање и унапређење знања, вештина и ставова наставника у изради и постављању наставних материјала којима се остварује континуирано подстицање ученика у оквиру индивидуалних могућности и склоности

Наставници ће бити оспособљени да самостално креирају и користе наставне материјале, задатке и тестове за проверу знања ученика у оквиру платформе за онлајн учење. Наставници ће бити оснажени да планирају и реализују структуирану наставу са усаглашеним садржајима и методама рада у циљу достизања циљева и исхода наставе и остварења стандарда постигнућа код ученика. Наставници ће бити оспособљени за одаберу ресурсе и активности на платформи за учење у складу са Програмом наставе и учења који реализују у својој педагошкој пракси и на тај начин утичу на развијање међупредметних компетенција. код ученика. Да се не само код наставника, већ и код ученика развије свест о предностима и сврсисходности употребе онлајн платформе у настави.

  • 1. недеља
    • Задаци и лекције као активности за процену знања
  • 2. недеља
    • Тестови за процену знања

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена програма износи 2.800,00 динара по учеснику. Цена покрива све трошкове ангажовања реализатора програма, материјала за реализацију програма и хостинга.. У цену нису урачунати поштански трошкови слања уверења полазницима.