За једнакост и једнаке шансе

Каталошки број програма: 55  

Не

Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за образовање” Лесковац, ул. Двадесет шеста бр.5, Лесковац, partnerski.leskovac@gmail.com, 016631451, 0631043666

Зоран Илић, partnerski.leskovac@gmail.com, 016631451, 0631043666

Зоран Илић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ ”Светозар Марковић”; Душан Благојевић, дипломирани филолог за књижевност и српс, Гимназија у Лебану, Медицинска школа у Лесковцу; Демир Мекић, Дипломирани социолог, Београдски центар за људска права; Јелена Вуксановић, мастер, Факултет драмских уметности, Београд; Бранка Бајић Јованов, Мастер драмски и аудиовизуелни уметник, Удружење драмских уметника Србије – УДУС, ПОД Теат

Душан Благојевић, дипломирани филолог за књижевност и српс, Гимназија у Лебану, Медицинска школа у Лесковцу; Демир Мекић, Дипломирани социолог, Београдски центар за људска права; Јелена Вуксановић, мастер, Факултет драмских уметности, Београд; Бранка Бајић Јованов, Мастер драмски и аудиовизуелни уметник, Удружење драмских уметника Србије – УДУС, ПОД Теат

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Циљ је да се наставници упознају са појмом и појавама друштвене неједнакости и неправде, да их препознају и јасније виде, а затим да се оснаже да делују у заједници поводом тога.

• Упознавање учесника са појмом и појавама друштвених неједнакости и неправди у Србији и њихово оснаживање да делују у заједници поводом ових тема. • Коришћење драмских техника и метода у настави ради промена ставова и мишљења о неједнакостима. • Подршка наставницима у изградњи компетенција неопходних за подршку развоју личности детета.

• Учесници ће стећи теоријска знања о појму и појавама друштвених неједнакости и неправди у образовном систему у Србији. • Учесници ће умети да примене драмске технике и методе у раду са младима по питању неједнакости и неправде. • Учесници ће умети да оснаже младе чије позиције у образовном и здравственом систему нису једнаке (маргинализоване групе, деца са потешкоћама у развоју, деца из различитих културних и социјалних средина, Роми) • Учесници ће знати превентивно да делују против појаве родне и социо-економске дискриминације. • Учесници ће знати поступке деловања у случају родне и социо-економске дискриминације. • Учесници ће умети да имплеметирају стечена знања при планирању програма наставе и учења свог предмета.

 • 1. дан
  • Друштвене неједнакости неправда – стање и регулатива
  • Пауза за кафу
  • Неједнак приступ здравственим и образовним ресурсима
  • Пауза за ручак
  • Друштвено-економска и полна неједнакост
  • Пауза за кафу
  • Евалуација – Укрштање различитих идентиттета и њихова повезаност са вишеструком дискиминацијом

30

дана: 1
бодова: 8

2000

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија Крагујевац Душан Благојевић, Демир Мекић, Јелена Вуксановић 30 3.92

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.92