Примена концепта изокренутe учионицe у настави

Каталошки број програма: 692  

Не

Гимназија Светозар Марковић, Нови Сад, Његошева 22, gim.markovic@gmail.com, 0214721928, 0214721932 , 0214721932

Александар Крстић, alexkrstic.ns@gmail.com, 021400195, 063519258, 0214721928

Татјана Вукадиновић, професор филозофије, Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад; Ивана Инић, Магистар методике наставе математике, ОШ „Коста Трифковић“, Нови Сад; Драгана Бенић, професор историје, ОШ “Коста Трифковић”, Нови Сад

Татјана Вукадиновић, професор филозофије, Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад; Ивана Инић, Магистар методике наставе математике, ОШ „Коста Трифковић“, Нови Сад; Драгана Бенић, професор историје, ОШ “Коста Трифковић”, Нови Сад

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање функционалних знања ученика; Виши квалитет образовног рада и остварености стандарда квалитета рада; Развијање компетенција наставника за иновирање наставe за подучавање и учење у домену планирања, организације и оцењивања постигнућа.

Представљање концепта изокренутe учионицe и улога наставника у његовој примени; Развијање наставничких компетенција за имплементацију концепта; Оспособљавање наставника за глобално и оперативно планирање наставе; за креирање подстицајног окружења како у учионици, тако и у онлајн простору; за креирање лекција коришћењем различитих медија и апликација; Разматрање концепта изокренута учионица у настави различитих предмета; Оснаживање наставника да код ученика развија способност за самостално учење и решавање проблема, као и остале међупредметне компетенције; Укључивање стручних органа школе у спровођење концепта; Придобијање родитеља на родитељским састанцима за увођење концепта изокренута учионица.

Оспособљени наставници: за примену концепта изокренуте учионице у домену планирања, организације и реализације наставе; за успешно креирање припрема за часове коришћењем различитих апликација за креирање и дељење наставних материјала и сарадњу; за праћење процеса напредовања ученика; за диференциран и индивидиуализован приступ учењу; Наставници оснажени у домену мотивисања ученика за учење; Наставници рефлектују властиту наставну праксу; Наставници подстичу ученике да преузму одговорност за сопствено учење, сарађују и решавају проблеме; Наставници подстакнути да перманентно врше самопроцену компетенција.

  • 1. дан
    • Примена концепта изокренутe учионицe у настави

30

дана: 1
бодова: 8

Цена обуке је 3000 динара (за једног учесника). У цену обуке урачунати су: хонорари аутора, хонорари реализатора, трошкови припреме материјала.