ПОРТФОЛИО У ШКОЛИ (портфолио директора, стручних сарадника, наставника и ученика)

Каталошки број програма: 676  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Весна Поповић, Професор и магистар филолошких наука , МПНТР; Бранислава Бугаринов, Професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“ Панчево; Станојка Урошевић, Дипломирани педагог, ОШ „4. октобар“ Глогоњ

Весна Поповић, Професор и магистар филолошких наука , МПНТР; Бранислава Бугаринов, Професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“ Панчево; Станојка Урошевић, Дипломирани педагог, ОШ „4. октобар“ Глогоњ

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

- Оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора за израду личног и ученичког портфолија. - Разумевање смисла, потребе и начина формирања професионалног портфолија као облика праћења, документовања и вредновања сопственог рада и постигнућа,

‒ Упознавање са сврхом и врстама портфолија у школи; ‒ Оспособљавање учесника за израду личног и ученичког портфолија. ‒ Сагледавање могућности које отвара правилно дефинисан професионални портфолио; ‒ Развијање свести о значају портфолија у образовно - васпитном раду и професионалном развоју; ‒ Истицање значаја самовредовања као полазне основе за планирање образовно - васпитног рада и професионалног развоја; ‒ Упознавање са полазним основама за израду и структуру портфолија директора, наставника и стручних сарадника; ‒ Упознавање са полазним основама и принципима израде ученичког портфолија.

• Полазници ће бити оспособљени да формирају свој професионални портфолио; да директори, стручни сарадници и наставници, портфолијем представе податке о себи као професионалцу (управљање одељењем, руковођење школом) • да систематизују и представе свој рад, резултате рада, постигнућа, ставове у односу на професију • Да портфолијем могу да представе како на основу самопроцене, самовредновања и спољашњег вредновања, планирају свој развој и развој групација са којима раде • Да кроз портфолио искажу своја интересовања, омиљене активности, представе своје таленте и образовну филозофију • Да на основу портфолија дефинишу педагошку документацији о ученицима са којима раде и помогну њиховом безбедном кретању кроз образовно васпитни систем

 • 1. дан
  • 1. Увод
  • 2. Портфолио и стандарди квалитета
  • Пауза
  • 3. Портфолио и стандарди компетенција
  • Пауза
  • 4. Уређујемо портфолио
  • Пауза
  • 5. Имам бројне одговоре, али и оне за којима планирам и даље да трагам
  • 6. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2400,00 по учеснику. Путни трошкови реализатора семинара нису укључени у цену.