У свету природе и друштва

Каталошки број програма: 917  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Љиљана Новковић, /, ОШ „Дринка Павловић“, Београд; Биљана Поповић, -, ОШ „Дринка Павловић“

Љиљана Новковић, /, ОШ „Дринка Павловић“, Београд; Биљана Поповић, -, ОШ „Дринка Павловић“

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника стицањем знања и вештина при планирању као и реализацији програма оријентисаног на исходе наставних предмета свет око нас (СОН) и природа и друштво (ПД).

Развијање способности наставника да хоризонтално и вертикално повезују програме наставних предмета СОН и ПД са исходима и образовним стандардима за крај првог циклуса и да их остварују кроз наставу и учење. Оспособљавање наставника да планира и реализује примену различитих метода, техника, активности ученика, облика рада, средстава и ресурса у окружењу ради развијања компетенција код ученика, а у складу са њиховим узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима. Усавршавање наставника за праћење и вредновање ученичких постигнућа применом различитих начина вредновања, а у складу са специфичностима наставних предмета СОН и ПД.

По завршетку обуке полазници ће бити оспособљени да: хоризонтално и вертикално повезују програме наставних предмета СОН и ПД са исходима, образовним стандардима и општим међупредметним компетенцијама ученика, као и да их остварују кроз наставу и учење; препознају кључне појмове и системе појмова у оквиру наставних предмета СОН и ПД по разредима; примењују различите методе и технике учења, активности ученика, облике рада, средства и ресурсе из окружења у складу са особеностима садржаја наставних предмета СОН и ПД; прате и вреднују ученичка постигнућа.

 • 1. дан
  • Увод
  • Сврха и циљ наставних предмета СОН и ПД
  • Реализација садржаја у настави СОН и ПД из области оријентација у простору и времену
  • Пауза
  • Реализација садржаја у настави СОН и ПД из области природе
  • Пауза
  • Реализација садржаја у настави СОН и ПД из области друштва
  • Пауза
  • Праћење и вредновање постигнућа ученика
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Котизација по учеснику – 1.800,00 динара Спецификација цене: Надокнада реализаторима, трошкови организатора програма,радно-потрошни материјал. Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Љиљана Новковић 11 4

Укупно учесника: 11 | Просечна оцена: 4