Диференцијацијом наставе до бољих постигнућа

Каталошки број програма: 515  

Не

Друштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац, blagoivana@gmail.com, 0691217821, 0648480700

Ивана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037401641, 0648480700

Анита Перић, Професор разредне наставе, ОШ “Деспот Стефан” Горњи Степош; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане; Братислав Симић, Професор разредне наставе, ОШ “Иво Лола Рибар“ Александровац; Ана Поповић Милутиновић, професор педагогије, ОШ``Доситеј Обрадовић`` Крушевац; Драгана Јовановић, Професор разредне наставе, ОШ``Доситеј Обрадовић`` Крушевац; Ивана Кричак, Дипломирани филолог за енглески језик и , ОШ “Страхиња Поповић” Дворане

Анита Перић, Професор разредне наставе, ОШ “Деспот Стефан” Горњи Степош; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане; Братислав Симић, Професор разредне наставе, ОШ “Иво Лола Рибар“ Александровац; Ана Поповић Милутиновић, професор педагогије, ОШ``Доситеј Обрадовић`` Крушевац; Драгана Јовановић, Професор разредне наставе, ОШ``Доситеј Обрадовић`` Крушевац; Ивана Кричак, Дипломирани филолог за енглески језик и , ОШ “Страхиња Поповић” Дворане

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређење компетенција наставника за припремање и реализацију диференцираног приступа наставном процесу како би обезбедили боља ученичка постигнућа.

Оснаживање наставника за неговање и развијање диференциране наставе водећи рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика; Обучавање наставника да применом диференциране наставе обезбеде остваривање предвиђених исхода; Оспособљавање наставника за квалитетнију и успешнију реализацију наставе; Подстицање наставника за развијање разноврсних стилова учења у настави Усмеравање полазника на избор адекватних образовних ресурса у складу са индивидуалним карактеристикама ученика. Јачање компетенција наставника да прати и вреднује постигнућа сваког ученика дајући потпуну информацију ученику о његовом напредовању; Мотивисање наставника да стално унапређује своју педагошку праксу применом различитих облика диференцијације.

Учесници ће бити оспособљени да: разумеју појам и значај диференцијације наставе за унапређење ученичких постигнућа; схватају потребу за повезивањем стилова учења и поучавања са дифернцијацијом у наставном процесу; унапређују вештине да креирају задатке који ангажују различите врсте мишљења; ефикасно процењују оствареност предвиђених исхода; изабирају адекватне образовне ресурсе током припремања и реализације диференциране наставе; планирају и реализују активности ученика у складу са њиховим индивидуалним могућностима и способностима.

 • 1. дан
  • Увод
  • Стилови учења и поучавања
  • Пауза
  • Облици диференцијације у наставном процесу
  • Пауза
  • Диференцијацијом до остваривања исхода
  • Пауза
  • Образовни ресурси у диференцираној настави
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1500