Правилник о грађевинским конструкцијама – примена у настави стручних предмета у стручним школама

Каталошки број програма: 987  

Не

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, Краљево 36000, office@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 036383380

Владимир Мандић, mandic.v@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 0648938832

Бојан Милошевић, Доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,; Саша Маринковић, , Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,

Владимир Мандић, , Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,; Саша Маринковић, , Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,; Стефан Михајловић, , Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Општи циљ програма огледа се у повећању компетенција наставника средњих стучних школа у области грађевинских конструкција и примени важеће правне регулативе за њихово пројектовање, изградњу и одржавање.

Упознавање наставника са насталим променама у правилнику које се тичу пројектовања, извођења и одржавања грађевинских конструкција. Подизање нивоа знања наставника грађевинске групе предмета са неопходним условима за почетак пројектовања, нивоима разраде пројектне документације, техничком контролом пројеката, надлежним органима у поступку изградње, неопходном документацијом за одобравање градње, активностима везаним за пријаву и почетак извођења радова и обавезном документацијом у току и на крају извођења радова.

Подигнут степен разумевања и способности примене правне регулативе за пројектовање, извођење и одржавање грађевинских конструкција. Оспособљеност наставника за имплементацију стечених знања у наставном процесу. Континуирано праћење нових законских одредби које су у поступку усаглашавања са Европским нормама.

 • 1. дан
  • Упознавање полазника са програмом обуке
  • Примена Закона о планирању и изградњи у Републици Србији
  • Обједињена процедура техничке документације за пројектовање, изградњу и пријем грађевинских објеката
  • Основни захтеви и пројектовање грађевинских конструкција према Правилнику за конструкције
  • Извођење грађевинских конструкција према Правилнику за грађевинске конструкције
  • Одржавање, реконструкција и рушење грађевинских конструкција према Правилнику за конструкције
  • Провера стеченог знања и евалуација обуке

20

дана: 1
бодова: 8

4000 динара са ПДВ-ом. Обухвата: 40% - организатор на име трошкова коришћења опреме и простора, освежење 50% - реализатор 10% -трошкови радног материјала