Примена Еврокодова у анализи дејства на објекте

Каталошки број програма: 990  

Не

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, Краљево 36000, office@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 036383380

Владимир Мандић, mandic.v@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 0648938832

Бојан Милошевић, Доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,

Владимир Мандић, , Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,; Саша Маринковић, , Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,; Стефан Михајловић, , Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Општи циљ програма огледа се у повећању компетенција наставника средњих стучних школа у области анализе оптерећења које делује на грађевинске објекте увођењем Еврокодова децембра 2019. године на територији Републике Србије.

Упознавање наставника са насталим променама у закону које се тичу анализе оптерећења које делује на грађевинске објекте. Подизање нивоа знања наставника грађевинске групе предмета специфичностима насталим промена и насталим разликама у односу на до сада важеће нормативе. Упознавање наставника са конкретним примерима из праксе где је анализа оптерећења обављена применом Еврокодова. Оспособљавање наставнике за примену Европских норматива у анализи оптерећења која делује на грађевинске конструкције.

Исход обуке се превасходно огледа у задовољењу захтева из дописа Удружења геодетских и грађевинских школа Србије, у коме се као 2. тема наводи захтев за обуком под називом: Дејства на конструкције – Пројектовање бетонских конструкција. Очекивани исход обуке је едукација наставника средњих стручних школа из области грађевинарства и геодезије са процедуром одређивања оптерећења и спровођења анализе дејства на објекте према Европским прописима.

 • 1. дан
  • Упознавање полазника са програмом обуке
  • Уводна разматрања везана за оптерећења, типови оптерећења
  • Сопствено и корисно оптерећење
  • Дејство ветра на објекат
  • Дејство снега и термичка дејства
  • Дејство земље и течности на објекте
  • Провера стеченог знања и евалуација обуке

20

дана: 1
бодова: 8

4000 динара са ПДВ-ом. Обухвата: 40% - организатор на име трошкова коришћења опреме и простора, освежење 50% - реализатор 10% -трошкови радног материјала