Како до квалитетније наставе биологије и хемије?

Каталошки број програма: 565  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Весна Милетић, Професор биологије, мастер менаџер , СШ“ Лукијан Мушицки“ Темерин; Душица Комановић, Професор биологије - хемије, ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор ОШ „Лаза

Маја Радманоновић, Професор разредне наставе, ИК „Едука“; Весна Милетић, Професор биологије, мастер менаџер , СШ“ Лукијан Мушицки“ Темерин; Душица Комановић, Професор биологије - хемије, ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор ОШ „Лаза

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање компетенција наставника за ефикасно поучавање и учење ученика у предмету биологија и хемија, кроз прилагођавање наставе потребама ученика и употребу техника интерактивне наставе.

1) Ефикасније мотивисање наставника које ће водити до мотивисања ученика за , коришћење ''енергизера'', разноврсних уводних активности и постављањем циљева учења. 2) Обука наставника за развој метакогнитивних способности ученика кроз примену различитих инструмената и техника. 3) Упознавање техника интерактивног наставног рада кроз искуствено учење. 4) Проширивање репертоара могућих техника учења (скраћивање, елаборирано кодирање, топографски метод, рима, асоцијативна техника, тестирање са циљем учења и др). 5) Прилагођавање наставе кроз употребу различитих дидактичких материјала. 6) Обука наставника за укључивање ученика у процењивање и оцењивање свога рада, кроз израду и примену различитих модела самопроцене

Програм ће првенствено подићи свест наставника о повезаности процеса наставе и учења и сопственој улози коју има у сазнајном процесу код ученика. Наставник ће ефикасније развијати мотивацију и одговорност ученика за резултате учења. Моћи ће да понуди десетак различитих техника учења и самостално да изради различите инструменте за ученичку самопроцену постигнућа. Упознаће примену шест техника интерактивног наставног рада и умети да их примени на часовима.

 • 1. дан
  • Упознавање, договор о раду
  • Мотивација
  • пауза
  • Активирање ученика
  • Активирање ученика
  • пауза
  • Самопроцена
  • пауза
  • Метакогниција
  • Резимирање, евалуација програма обуке

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 динара по учеснику. У цену нису урачунати путни трошкови реализатора семинара.