Сви наши идентитети

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 177  

Да

Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду, Краљице Наталије бр.45, jelena.ceriman@instifdt.bg.ac.rs, 0112646242

Јелена Ћериман, jelena.ceriman@instifdt.bg.ac.rs, 0112646242, 0642108914

Јелена Ћериман, доктор социолошких наука, Институт за филозофију и друштвену теорију; Бојан Тодоровић, дипломирани социолог - мастер, Осма београдска гимназија; Виолета Богдановић Шутковић, дипломирани социолог, 5. економска „Раковица“ и Економска ш."Нада Димић"; Мелита Ранђеловић, дипломирани педагог, Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Ана Буквић, дипломирани психолог, Установа за децу и младе „Сремчица“; Мелита Ранђеловић, дипломирани педагог, Фармацеутско-физиотерапеутска школа

васпитни рад

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развијање компетенција наставника и стручних сарадника за уношење родне перспективе у средње образовање кроз непосредни рад са ученицима и сарадњу с родитељима у раду школе, с циљем даљег развоја правичнијег и одрживијег друштва.

Јачање компетенција наставника и стручних сарадника у средњем образовању за примену принципа родне равноправности у комуникацији и сарадњи с породицама ученика; Развој знања и вештина наставника и стручних сарадника за примену принципа родне равноправности у непосредном раду са ученицима; Развој знања наставника о скривеном курикулуму који се односи на родну равноправност у садржајима предмета и изборних програма и развој вештина за његово преиспитивање у непосредном раду са ђацима; Развој знања наставника и стручних сарадника о начинима на које се родни идентитет пресеца са другим идентитетима и тако доводи до вишеструке дискриминације и искључивања у савременом друштву.

По завршетку обуке полазници ће бити у стању да Препознају принципе родне равноправности у комуникацији и сарадничким односима са породицама ученика средњих школа и да наведу начине реаговања у случајевима њиховог кршења Планирају сопствене активности и активности ученика које доприносе остваривању исхода наставе и циљева образовањакоји се односе на родну равноправност, учешће у демократском друштву и људска права Препознају скривени курикулум о родној равноправности у предметима и изборним програмима које предају и да користе различите методе и технике рада за развој критичког мишљења ученика у овој области Наведу начине на које се родни идентитет пресеца са другим идентитетима у савременом друштву и последице до којих воде ове веза

 • 1. недеља
  • 1. Увод
  • 2. Друштвена конструкција родности
  • 3. Интегрисање садржаја о родној равноправности
  • 4. Слика о „мушком“ и „женском“ у наставним садржајима
 • 2. недеља
  • 5. Школа и породица – партнери у образовању и васпитању деце/младих
  • 6. Родна равноправност у пракси образовних установа

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3.000,00 динара, а цена укључује трошкове рада водитеља на реализацији семинара.