МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗАНА НАСТАВА

Каталошки број програма: 597  

Не

Друштво педагога физичког васпитања Војводине, Нови Сад, др Васе Савић бр 3, dpfvoj@gmail.com, 0646677648

Јасна Ђукић, dpfvoj@gmail.com, 0646677648, 0646677648

Драгана Пелемиш, -, ОШ. „Ђура Јакшић“ Каћ; Јасна Ђукић, мастер, ОШ "Ђура Јакшић" Каћ

Драгана Пелемиш, -, ОШ. „Ђура Јакшић“ Каћ; Загорка Маринковић, Дипломирани педагог, ОШ „Јан Амос Коменски“ Кулпин; Душанка Ђокић, Магистар, Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад; Светлана Мирчић Вукобрат, Мастер, ОШ „Свети Сава“ Кикинда; Мирослав Марковић, доктор наука, Завод за унапређивање образовања и васпитања; Јасна Ђукић, мастер, ОШ "Ђура Јакшић" Каћ

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компетенција наставника за развијање међупредметних компетенција и примену међупредметног приступа у настави и учењу ради изградње знања која повезују градиво појединачних наставних предмета.

1. Дефинисање и повезивање кључних компетенција за целоживотно учење са општим међупредметним компетенцијама- значај и потреба савременог друштва. 2. Дефинисање улоге наставника и подршка развоју компетенција и активне улоге ученика у процесу стицања функционалних знања. 3. Примена међупредметног приступа у процесу наставе и учења, избором активности, интерактивних метода и техника учења. 4. Успостављање логичких веза између циљева и исхода, компетенција и стандарда, садржаја, активности, метода и техника у процесу планирања програма наставе и учења 5. Развој опште међупредметне компетенције - одговоран однос према здрављу реализацијом међупредметних тема.

- Учесници повезују кључне компетенције за целоживотно учење са општим међупредметним компетенцијама и уочавају значај развоја компетенција код ученика; - Учесници дефинишу активности ученика којим се доприноси развоју компетенција и стицању функционалних знања; - Дефинишу и примењују међупредметни приступ у процесу наставе и учења избором адекватних активности, интерактивних метода и техника учења; - Учесници функционално повезују циљеве, исходе, компетенције, стандарде, кључне појмове и садржаје у логичку целину; - Планирају и реализују међупредметне теме користећи методичке поступке којима се подстиче развијање опште међупредметне компетенције-одговоран однос према здрављу.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Значај и развој компетенција код ученика
  • Пауза
  • Настава усмерена на развој компетенција код ученика
  • Пауза
  • Кључни појмови за планирање и реализацију међупредметне теме
  • Пауза
  • Општа међупредметна компетенција-одговоран однос према здрављу
  • Извођење закључака и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара. У ову цену је урачунато: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени трошкови, путни трошкови, радни материјали, надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Лаза К. Лазаревић" Дринска 1, Клење Драгана Пелемиш, Јасна Ђукић 30 3.97
2 СЦ "Ђачко игралиште" Др Васе Савића 3 Драгана Пелемиш, Јасна Ђукић 9 3.87
3 Сента; Средња Медицинска школа Драгана Пелемиш, Јасна Ђукић 25 3.94
4 ОШ "Иво Андрић" Будисава; Школска 3 Драгана Пелемиш, Јасна Ђукић 30 4
5 Земун; ОШ "др Лазар Саватић" Драгана Пелемиш, Јасна Ђукић 30 3.99
6 ОШ "Јован Поповић" Раваничка 2 Драгана Пелемиш, Јасна Ђукић 20 3.9
7 Нови Сад, ОШ "Јован Поповић" Драгана Пелемиш, Јасна Ђукић 17 3.96

Укупно учесника: 161 | Просечна оцена: 3.95