Сачувај живот знањем и понашањем

Каталошки број програма: 324  

Не

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Немањина 23, Кикинда, mreza.centara@gmail.com, 0648762784

Душан Којић, mreza.centara@gmail.com, 015391599, 0648171755

Гордана Симић, , Дом здравља Крушевац

Гордана Симић, , Дом здравља Крушевац; Зорица Петровић, , Општа болница Крушевац; Марина Петровић Станковић, , УКЦ Крагујевац; Марија Петровић Трајковић, , Општа болница Крушевац

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Едукација запослених у предшколским и школским установама о значају очувања здравља, усвајању и примени здравих стилова живота.

Оспособљавање полазника курса за рано препознавање ризика дејства дувана, алкохола и психоактивних супстанци код деце/ученика Оспособљавање полазника курса за препознавање ризика штетног дејства дувана, алкохола и психоактивних супстанци Оспособљавање полазника курса за поступање у критичним ситуацијама.

Након обуке учесници ће бити оспособљени да препознају ризике дејства дувана, алкохола и психоактивних супстанци у раној фази код деце/ученика; да ученицима презентују значај здравог стила живота и превентивног деловања на болести зависности.

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • Штетно дејство дувана, алкохола и психоактивних супстанци
  • Начин и значај промена навика
  • Промена стечених навика
  • Eдукација ученика
  • Еваулација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 60.000,00 бруто). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).