Савремене препоруке за израду тестова знања за страни језик

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 965  

Да

Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић, Булевар особођења 76, Нови Сад, office@flv.edu.rs, 0214727884, 0216623111

Татјана Глушац, tatjana.glusac@gmail.com, 0642270906, 0642270906

Татјана Глушац, доктор наука, Факултет за правне и пословне студије Др Лазар В.; Весна Пилиповић, доктор филолошких наука, Факултет за правне и пословне студије

Татјана Глушац, доктор наука, Факултет за правне и пословне студије Др Лазар В.; Весна Пилиповић, доктор филолошких наука, Факултет за правне и пословне студије

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Упознавање наставника страних језика са најновијим научним сазнањима и из њих проистеклих препорука у вези са израдом тестова знања. Упознавање полазника семинара за начинима примене нових научних и теоријских сазнања, као и ефеката њихове примене.

Упознавање наставника са особинама теста као мерног инструмента, те примена знања о особинама у изради сопствених тестова. Упознавање наставника са концептима сврхе и конструкта и њиховог утицаја на квалитет теста и систем бодовања. Упознавање учесника са особинама и елементима квалитетних инструкција за задатке, те подизање свести о утицају инструкција на учинак на тесту. Упознавање наставника страних језика са применом Блумове таксономије у изради тестова знања, те значаја укључивања задатака на различитим нивоима когнитивне комплексности у тест. Додатно, овај програм има за циљ да информише учеснике о најновијим сазнањима и препорукама из наведене области, али и да им омогући практично искуство и разрешење постојећих недоумица и изазова.

Очекује се да ће полазници разумети важност израде тестова који поседују пожељне и препоручене особине, те да ће моћи успешно да примене стечена знања у изради сопствених тестова знања. Такође, полазници ће разумети и моћи да дефинишу сврху и конструкт, те ће на основу њих моћи изабрати адекватне задатке и израдити ваљан бодовни систем. Полазници ће умети и да успешније и боље формулишу инструкције за задатке. Осим тога, наставници ће разумет стратификацију когнитивне комплексности према Блумовој таксономији, разумеће важност укључивања задатака различитих нивоа сложености и умеће да одреде нивое сложености или да сами израде задатке на одређеном нивоу комплексности.

 • 1. недеља
  • Сврха и конструкт
  • Пауза
  • Особине задатака и теста
  • Пауза
  • Особине добрих инструкција
 • 2. недеља
  • Когнитивни процеси и тестирање страног језика
  • Пауза
  • Практични део
  • Пауза
  • Дискусија и евалуација

20

недеља: 2
бодова: 8

2.400 динара по учеснику. Цена укључује припрему материјала, издавање и слање сертификата, накнаду за платформу, хонорар реализаторки.