БОГАТИЈИ ЧАС ЗА УЧЕНИКЕ И НАС - МОТИВАЦИОНЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ ТЕХНИКЕ ОБРАДЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА

Каталошки број програма: 475  

Не

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад, skolamp@eunet.rs, 0216616366, 0216621314 , 0216616366

Mирјана Лазор, ikt4all@gmail.com, 0216616366, 0641954278, 0216616366

Светлана Матић Моровић, дипл.специјални педагог , ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад ; Милан Татић, професор биологије и географије - мастер, ОШ "Вељко Петровић", Бегеч; Небојша Николић, дипл.специјални педагог , ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад

Светлана Матић Моровић, дипл.специјални педагог , ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад ; Милан Татић, професор биологије и географије - мастер, ОШ "Вељко Петровић", Бегеч; Небојша Николић, дипл.специјални педагог , ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање методичко дидактичких компетенција наставника за активно укључивање свих ученика у процес наставе и максимално истицање њихових потенцијала применом креативних и мотивационо напредних техника обраде наставних садржаја.

Мотивационо оснаживање наставника за стресом неоптерећено извођење предметне наставе Подстицање наставника на примену дескриптивно наративних и игровних активности са елементима драматизације наставних садржаја у процесу деконструкције механизама настајања предрасуда Јачање компетенција наставника за развој и примену меморијско рекогнитивних техника и проблемског учења у обради наставних садржаја Јачање педагошких и социјалних компетенција наставника за примену техника мотивације ученика на учење и усвајање нових појмова Оснаживање наставника на подстицање различитих стилова учења и критичку анализу ученика Унапређивање комуникационих, емоционалних и социјалних компетенција наставника и способности за децентрирану анализу наставе.

Учесници ће по завршетку обуке: развити смисао за разумевање различитости као могућности за садржајнију наставу путем примене различитих техника прилагођених индивидуалним особеностима ученика развити енергију самоподстицајности и редефинисати вештине мотивисања ученика на учење и функционално усвајање нових наставних садржаја овладати техникама за стварање недискриминативне климе у одељењу са нагласком на стратегијама функционалног превазилажења социјално културалних разлика и дистанци стварањем инклузивне средине доступне свима ојачати функционалне дидактичко методичке и организационе компетенције за стварање подстицајне средине за садржајнију наставу, учење кроз игру и игру кроз учење.

 • 1. дан
  • Увод
  • Игра упознавања
  • Развој вредносног система код деце и младих
  • Састави реченицу
  • Тешкоће у комуникацији и разумевању
  • Стилови учења ученика
  • Пауза за освежење
  • Покрени мисли
  • Меморијске и асоцијативне приче
  • Комуникација тима мора да штима
  • Пауза за ручак
  • ОК табла
  • Традиционалне и савремене технике обраде наставних садржаја
  • Технике евалуације часа
  • Пауза за освежење
  • Механизми настајања предрасуда
  • Укрштеница имена
  • Мултикултурална трансформација установе
  • Исте и различите друштвене позиције - вреди ли учити и бити успешан
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000 динара или за групу од 30 учесника износи нето 60.000 динара. Храна и освежење су урачунати у цену и обезбеђује их реализатор. Цена превоза реализатора до 150км удаљености од Новог Сада урачуната у цену, преко 150км трошкове горива сноси наручилац семинара. У случају мање групе цена се коригује.