Занимљива биологија кроз оглед и двоглед као компонента развоја еколошке свести деце и младих

Каталошки број програма: 895  

Не

Креативна педагогија , Косовска 77 Пожаревац, kreativnapedagogija@gmail.com, 012523290

Живкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012523290, 0658918467

Микица Петровић, Дипломирани биолог, ОШ „Јован Шербановић“ Крепољин; Зорица Милетић, Мастер биолог – професор биологије, Техничка школа Жагубица

Микица Петровић, Дипломирани биолог, ОШ „Јован Шербановић“ Крепољин; Зорица Милетић, Мастер биолог – професор биологије, Техничка школа Жагубица; Звонимирка Јовичић, Магистар методике разредне наставе матем, Основна школа „Моша Пијаде“ Жагубица

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање учитеља и наставника за подизање еколошке свести деце и младих организовањем васпитно-образовног рада који на занимљив начин, путем огледа, систематског посматрања и практичног рада омогућује упознавање биљака и животиња.

•Упознавање наставника са васпитно-образовним поступцима и методама у области биолошких наука као што су оглед, амбијентална настава, теренски истраживачки рад, пројектна настава ради повећања мотивисаности ученика за њено проучавање; •Подизање свести наставника о биљном и животињском свету из локалне средине кроз упознавање појма и општих принципа етноботанке ради израда етноботаничког календара са циљем очувања традиције и преношења стечених сазнања локалног становништва; •Овладавање поступцима организоавања занимљивих огледа који омогућују развој ученичких компетенција за познавање природе, њено истраживање и очувања; •Охрабривање наставника за израду биолошког практикума који садржи њихова креативна достигнућа настала у процес

Примена стечених вештина у реализацији редовне наставе, слободних наставних активности као и других облика рада са децом. Развијена компетенција за практичан рад, планирање и реализацију амбијенталне и пројектне наставе. Укључивање у нове пројекте који омогућују развијање међупредметних компетенција. Подизање нивоа еколошке свести полазника како би успешно усмерили младе ка правилном односу према одрживом коришћењу природних ресура.

 • 1. дан
  • Пут до занимљиве биологије и екологије
  • Оглед, теренски истраживачки рад, амбијентална и пројектна настава у настави биологије и слободним
  • Пауза
  • Биолошки практикум – искуства израде и нове идеје
  • Пауза
  • Циљеви одрживог развоја – универзални позив за деловање
  • Пауза
  • Принципи етноботанике и израда етноботаничког календара
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара, што обухвата: презентовање програма, уговарање обука, припрема, реализација семинара, издавање уверења, обрада података, слање извештаја, комуникација ради евалуације програма са учесницима, пружање подршке учесницима након семинара за унапређивање рада, путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Јован Шербановић" Крепољин Микица Петровић, Зорица Милетић 16 3.99

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.99