Превенција – васпитна степеница

Каталошки број програма: 136  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Весна Умиљеновић, основне студије, ОШ „Васа Пелагић“, Београд; Александра Шормаз Јовић, основне студије, OШ „Васа Пелагић“, Београд

Весна Умиљеновић, основне студије, ОШ „Васа Пелагић“, Београд; Александра Шормаз Јовић, основне студије, OШ „Васа Пелагић“, Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развијање компетенција наставника за успешно решавање васпитних проблема ученика путем стицања адекватних знања, вештина, техника и повећања осетљивости за рад са ученицима који показују проблеме у понашању

Развијање вештина решавања васпитних проблема ученика; Тимско решавање проблема у спречавању вршњачког насиља, злостављања и занемаривања ученика; Оснаживање наставника да успоставе међусобно поверење са ученицима и родитељима и повећају своје компетенције за рад унутар Тимова за заштиту ученика; Обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; Упознавање учесника са изменама и допунама у законском оквиру; Упознавање са програмом превенције и планирање превентивних и постинтервентних активности према нивоима интереса различитих учесника у образовном процесу; Развијање вештина за спровођење процедура и поступака за зашт. ученика од насиља

Учесници ће бити оспособљени да: • Схвате и развију активистички став према начелима Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; • Практично примењују алате за учење и подучавање демократији и људским правима; • Ефикасно имплементирају вештине и технике активног слушања у решавању проблема; • Примењују емпатијско комуницирање и дијалог као највише нивое интеракције; • Препознају и користе адекватне моделе реаговања на конфликтне ситуације; • Конструктивно решавају конфликтне ситуације у непосредној васпитно-образовној пракси.

 • 1. дан
  • Упознавање са законским оквирима
  • Насиље и облици насиља; Превенција
  • Поступци у интервенцији на насиље
  • Конструктивно решавање проблема
  • Научили смо – применићемо у пракси

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.