Облици боравка у природи са анимацијом у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Каталошки број програма: 1074  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, Чарнојевићева 10а 18000 Ниш, info@fsfv.ni.ac.rs, 018511940, 018510900 , 018242482

Саша Пантелић, spantelic2002@yahoo.com, 018510900, 0631135229, 018242482

Саша Пантелић , Доктор наука у области физичке култу, Факулте спорта и физичког васпитања Универзитет у

Саша Пантелић , Доктор наука у области физичке култу, Факулте спорта и физичког васпитања Универзитет у ; Никола Стојановић, Доктор наука - спорт и физичко васпитање, Факултет спорта и физичког васпитања; Небојша Стојановић, дипломирани педагог за физичку културу, Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш

физичко васпитање

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника за примену разноврсних модела, облика активности у природи у настави физичког и здравственог васпитања, прилагођених савременим условима рада, новим законским оквирима и измењеним наставним плановима и програмима

Упознавање наставника са законским оквиром примене разноврсних активности у природи у настави физичког и здравственог васпитања; Указивање наставницима на специфичности организације и примене активности у природи у настави физичког и здравственог васпитања; Упознавање наставника са могућим моделима активности у природи, безбедоносним ризицима и кодексом понашања; Упознавање наставника са вештинама, пратећом опремом и орјентационим кретањем у природи;

Наставник је у потпуности оспособљен за самостално и безбедно организовање и извођење разноврсних активности у природи у савременим условима рада

 • 1. дан
  • Место и улога активности у природи у настави физичког васпитања - савремене законске регулативе
  • Организација једнодневних облика боравка и активности у природи
  • Вештине, опасности и кодекси понашања у природи са анимацијом
  • Облици вишедневног боравка у природи (оријентација, камповање, биваковање)
  • Практични приказ анимације у природи

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара. У ову цену је урачунато: трошкови организације обуке, аминистративно-рачуноводствени и трошкови изнајмљивања простора, путни трошкови, радни материјали, и надокнада предавачима.