"Говор као простор мишљења и деловања - Реторичке основе комуникативне заједнице"

Каталошки број програма: 278  

Не

Гимназија Светозар Марковић, Нови Сад, Његошева 22, gim.markovic@gmail.com, 0214721928, 0214721932 , 0214721932

Александар Крстић, alexkrstic.ns@gmail.com, 021400195, 063519258, 0214721928

Татјана Вукадиновић, професор филозофије, Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад; Александар Крстић, Магистар филозофије, Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад

Татјана Вукадиновић, професор филозофије, Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад; Александар Крстић, Магистар филозофије, Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад; Љиљана Арађански-Рајков, , Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад

друштвене науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Неговање културе говора наставника и ученика, говора, који је логички заснован,етички промишљен и естетски обликован. Афирмисање говора не само као средства за изражавања мисли и емоција, него и значајног медија људског деловања.

1.Оспособљавање наставника за унапређивање културе говора кроз наставу и ваннаставне активности 2.Развијање наставничких компетенција у домену планирања и реализовања различитих активности (панел дискусије, мини научне конференције ) којима се подстиче креативност и иницијатива 3.Формирање комуникативне заједнице истраживача. 4. Оспособљавање наставника да развија код ученика естетичке, комуникацијске и грађанске компетенције; 5.Оснаживање наставника за пружање различитих облика подршке у развоју личности ученика кроз подизање самопоуздања 6. Оспосoбљавање наставника да евалуира сопствени рад анализирајући задовољство и оствареност ученика

Након завршетка обуке учесници ће бити оспособљени да унапреде културу говора у својој школи кроз предметну наставу, као и вођењем реторичке секције. Оспособиће се за организовање школског такмичења у беседништву, као и различитих облика панел дискусија на одређене научне теме, или, пак за симулирање мини научне конференције. Постаће компетентни за унапређивање рада ученичког парламента као и развијање међупредметних компетенција ученика.

 • 1. дан
  • 1. Уводни део; Тема 1. Универзалност реторике – моћ
  • Реторички шумови: Страх и трема - и како их превазићи?
  • Пауза
  • Говор – простор мог мишљења и деловања
  • Пауза
  • Беседа у настави и ваннаставним активностима
  • пауза
  • Импровизоване беседе - „На муци се познају јунаци“

30

дана: 1
бодова: 8

• Цена по учеснику је 2.800 динара • Ауторски хонорар 25.000 • Хонорар реализатора семинара 25.000 • Потрошни материјал и путни трошкови реализатора семинара 10.000