ТИМ – Заједно можемо више

Каталошки број програма: 969  

Не

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА, Немањина 28, Београд, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460

Марија Панић, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460

Ненад Миладиновић, Доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон''; Ивана Милошевић, Дипл. филолог енглеског ј. и књ. мастер , Математичка гимназија

Ненад Миладиновић, Доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон''; Ивана Милошевић, Дипл. филолог енглеског ј. и књ. мастер , Математичка гимназија

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компетенција наставника страних језика у области иновативних метода и техника које афирмишу тимски рад, кооперативно учење и ефикасно праћење и вредновање постигнућа тимова с циљем развоја како језичких тако и вештина 21. века

- оснаживање наставничких компетенција у вези са организацијом и реализацијом наставе која промовише тимски рад и кооперативно учењe; - оснаживање наставника у домену праћења и вредновања ученичких постигнућа у тиму са крајњом применом у процесу формативног оцењивања ученика; - операционализација исхода који се односе на развој вештина рада у тиму; - креирање примера добре праксе, њихова примена и размена са колегама у свакодневној настави; - развијање рецептивних и продуктивних језичких вештина код ученика кроз тимски рад; - развијање критичког мишљења код ученика и осталих вештина за живот у 21. веку кроз тимски рад, - јачање мотивације за учење код ученика кроз тимски рад и развијање позитивног односа према свим видовима сарадње;

На крају ове обуке наставник ће бити у стању да: разликује појмове као што су тим и група, тимски рад и групни рад, функционалне и нефункционалне тимске улоге; идентификује карактеристике успешног тима и фазе развоја једног тима; препозна функционлане и нефукнционалне улоге који чланови тима могу имати; ефективно прати, вреднује и оцењује тимски рад ученика; идентификује теме и активности које се могу трансформисати у форме кооперативног учења; креира ефикасне задатке којима се развијају вештине рада у тиму и кооперативно учење; прилагоди и трансформише традиционалне активности тимском раду кроз симулације реалних ситуација из живота; операционализује исходе на свим нивоима интегришући вештине рада у тиму и кооперативно учење;

 • 1. дан
  • Радионица 1 - Значај тимског рада и кооперативног учења у настави страног језика
  • Пауза за кафу
  • Радионица 2 – Праћење и процењивање постигнућа тима у функцији развоја вештина тимског рада
  • Пауза за кафу
  • Радионица 3 – Приче из различитих делова света као средство развоја вештина тимског рада
  • Пауза за ручак
  • Радионица 4 – Вештине тимског рада и критичко мишљење
  • Пауза за кафу
  • Радионица 5 – Креативност и тимски рад – добитна комбинација
  • Евалуација семинара и сертификација

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 дин по учеснику; Административни трошкови – 10%; Трошкови организације обуке и активности Удружења – 30%; Бруто хонорар за 2 реализатора и трошкови путовања – 60%.