Пројектним учењем ка унутрашњој мотивацији и међупредметним компетенцијама ученика

Каталошки број програма: 703  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Мирјана Беара, Доктор психолошких наука, Универзитет у Крагујевцу, ФУ факултет ; Далиборка Поповић, Доктор педагошких наука, Универзитет у Приштини -Учитељски факултет

Мирјана Беара, Доктор психолошких наука, Универзитет у Крагујевцу, ФУ факултет ; Далиборка Поповић, Доктор педагошких наука, Универзитет у Приштини -Учитељски факултет; Татјана Вукадиновић, професор филозофије, Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад; Љиљана Арађански-Рајков, , Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад; Владан Сеизовић, Професор педагогије, Школска управа Краљево; Гордана Степић, Доктор дидактичко-методичких наука, Државни универзитет у НП, Висока школа "Сирмијум"; Вера Радовић, Доктор педагошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компетенција наставника за планирање и примену пројектног приступа настави и учењу ради развијања међупредметних компетенција, подстицање мотивације и изградње знања ученика.

Јачање професионалних компетенција наставника за планирање и примену пројектне наставе у циљу достизања предметних исхода и развоја мотивације за учење, саморегулисаног учења и (осталих) међупредметних компетенција. Унапређивање квалитета наставе и учења. Истицање значаја интегрисаног приступа учења (интеграција предметних садржаја, као и интеграција промишљања, осећања и делања) за остваривање исхода. Развијање међупредметних компетенција ученика кроз пројектне активности у којима се задовољавају њихове потребе за аутономијом, компетентношћу и припадањем. Пружање подршке наставницима у обогаћивању искустава у процесу учења ученика.

Учесници ће: боље разумети утицај глобалних промена на концепт учења за 21. век, који развија професионална заједница учења; у већој мери планирати пројектну наставу тако да она доводи до развијања и унапређења међупредметних компетенција; бити мотивисанији за примену пројектне наставе; у већој мери препознавати значај развијања унутрашње мотивације и повезивања пројектне наставе са развојем међупредметних компетенција; разумеће јасније значај промене позиције ученика и наставника у наставном процесу, значај интегрисаног учења за задовољавање психолошких потреба (аутономија, припадност, компетентност), значај знања и вештине које је тешко измерити; као рефлексивни практичари усвојиће стратегије планирања учења и праћења исхода.

 • 1. дан
  • Детерминанте и исходи образовних процеса условљени глобалним променама
  • Пауза
  • Настава оријентисана на развијање саморегулисаног учења и међупредметних компетенције ученика
  • Пауза
  • Пројектни приступ учењу као подршка грађењу међупредметних компетенција
  • Пауза
  • Стратегије за планирање и реализацију пројектног учења-подстицај за професионалну рефлексију
  • Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.900 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.