Могућности пружања конкретне и практичне подршке деци са сметњама у развоју у школском окружењу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 255  

Да

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад, skolamp@eunet.rs, 0216616366, 0216621314 , 0216616366

Mирјана Лазор, ikt4all@gmail.com, 0216616366, 0641954278, 0216616366

Мирјана Лазор, Професор школске педагогије, ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика

Мирјана Лазор, Професор школске педагогије, ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика; Мартин Каламковић, Апсолвент докторских студија, ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика; Љиљана Дошен, Дипломирани психолог, Центар за квалитетно образовање, Београд

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређење квалитета образовно-васпитног процеса подизањем нивоа компетенција наставника за рад у инклузивном окружењу стицањем знања и вештина потребних за ефикаснији рад са децом са сметњама у развоју

Усвајање основних знања о деци са специфичним сметњама у развоју и импликацијама сметњи на процес учења; Усвајање знања о различитим начинима прилагођавања наставних саржаја, метода и облика рада индивидуалним могућностима ученика (диференцирана настава и индивидуални образовни план); Оспособљавање наставника за израду и прилагођавање класичних и електронских наставних материјала специфичним потребама ученика; Усвајање основних знања о асистивној технологији (АТ)и начину њеног коришћења у различитим доменима функционисања ученика; Информисање о значају процене потреба за коришћењем АТ и процедурама око набавке АТ средстава за појединачног ученика

По завршетку обуке очекује се да учесници: знају основне карактеристике деце са различитим облицима сметњи и тешкоћа у развоју и импликације сметњи на процес учења, знају да прилагоде свој начин рада и организују час тако да одговоре на различите образовне потребе ученика - примењују мере индивидуализације, диференцијације и ИОП, креирају класичне и електронске наставне материјале за све ученике, прилагођавају расположива дидактичка средства и израђују нова, знају шта је асистивна технологија (АТ) и које су њене основне функције и могућности коришћења у школском окружењу, могу да идентификују ученике којима је потребна АТ и знају коме да се обрате за процену и навбавку, знају да употребе једноставне АТ у школском окружењу

 • 1. недеља
  • Деца са сметњама и тешкоћама у развоју
  • Додатна образовна подршка - како можемо да одговоримо на различите образовне потребе ученика
 • 2. недеља
  • Индивидуални образовни план
  • Израда прилагођених наставних материјала
 • 3. недеља
  • Асистивна технологија
  • Одлучивање о АТ средству
  • Евалуација и договор о сарадњи

45

недеља: 3
бодова: 24

Цена по учеснику је 4000 динара нето. У цену су укључени хонорари за два водитеља и администратора, као и куповина и штампање уверења.