Реци НE насиљу у школи

Каталошки број програма: 165  

Не

ОШ Бранко Пешић, Светотројичина 4, Београд, osbrankopesic@yahoo.com, 0113167133

Ненад Ћирић, nenadc79@gmail.com, 0113167133, 0642448914

Дарко Станојковић, Професор разредне наставе/Мастер, ОШ "Бранко Пешић"; Ненад Ћирић, Дипломирани математичар, ОШ"Бранко Пешић"; Љиљана Пањковић, Дипл. филолог, специјалиста методике , ОШ "Бранко Пешић"

Дарко Станојковић, Професор разредне наставе/Мастер, ОШ "Бранко Пешић"; Ненад Ћирић, Дипломирани математичар, ОШ"Бранко Пешић"; Љиљана Пањковић, Дипл. филолог, специјалиста методике , ОШ "Бранко Пешић"

васпитни рад

васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у школи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање компетенција наставног особља у креирању одговора на злостављање и занемаривање деце у школској средини.

Стицање знања о повезаности културног контекста и развијање свести о предрасудама и стереотипима. Развијање ненасилне комуникације. Јачање компетенција наставника из домена процедура пријављивања и реаговања на ситуације злостављања/занемаривања ученика уз примену Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Подстицање на размену искустава, дељење примера добре праксе и изазова у свакодневном раду

Запослени у школи: освешћују предрасуде и стереотипе, користе технике ненасилне комуникације, познају законе који их обавезују на поступање, користе "Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање" и "Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама", прате кораке предвиђене протоколом, развијају активно слушање, знају како да узму исказ детета, евалуирају и прилагођавају поступке предвиђене протоколом, евалуирају свој рад, размењују искуства, користе СМАРТ методу при постављању циљева.

 • 1. дан
  • Упознавање учесника, представљање семинара и договор о начинима рада
  • "Вук тужи Црвенкапу и баку"
  • "Супротни полови"
  • Пауза за кафу
  • "Да би било све по закону"
  • Разврставање на нивое: 1. ниво насиља
  • Пауза за ручак
  • Разврставање на нивое: 2. ниво насиља
  • Разврставање на нивое: 3. ниво насиља
  • Чујем те
  • "МУДРО до краја"- евалуација

25

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2000 динара, укупна цена за групу је 50000 динара, уз додатне путне трошкове уколико је удаљеност од Београда већа од 100 км.