Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе 2

Каталошки број програма: 763  

Не

Стеван Сремац, Београд, Трг ослобођења 3, osstevansremac@gmail.com, 0113326580

Марина Копиловић, marinakopilovic@yahoo.com, 0113319123, 0637708889

Марина Копиловић, Професор , ОШ "Стеван Сремац"; Зоран Перишић, Професор разредне наставе, ОШ "Стеван Сремац"

Марина Копиловић, Професор , ОШ "Стеван Сремац"; Зоран Перишић, Професор разредне наставе, ОШ "Стеван Сремац"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање капацитета наставника за планирање наставе и примену метода и техника рада које подстичу развој функционалних знања и вештина ученика користећи све расположиве капацитете и потенцијале, као и различите социјалне стилове ученика.

Развијање свести наставника о потреби максималне психо-физичке и мотивационе припреме ученика за учење, као и о потреби подстицања видљивих и скривених капацитета и потенцијала ученика; унапређивање знања и вештина наставника за формирање парова, група и тимова и поделу улога у оквиру пара, групе и тима, уз уважавање различитих способности, афинитета и социјалних стилова ученика; проширивање знања и вештина наставника за примену метода и техника активног учења које подстичу радозналост и развијају функционална знања, вештина и ставова ученика; оснаживање капацитета наставника за квалитетно тематско планирање и планирање, праћење напредовања и оцењивање ученика у пројектном учењу; сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја.

По завршетку обуке, учесници ће бити оспособљени да: - успешно припреме и мотивишу ученике за учење; - подстичу видљиве и скривене капацитете и потенцијале ученика; - препознају и уважавају социјалне стилове ученика; - разумеју разлике између групног и тимског рада и правилно формирају парове, групе и тимове; - оспособе ученике да изврше добру поделу улога у оквиру пара, групе и тима; - примењују методе и технике активног учења које подстичу радозналост, истраживачки дух и развој функционалних знања, вештина и ставова ученика; - квалитетно планирају, реализују и вреднују тематску наставу; - квалитетно планирају, прате напредовање и оцењују ученике у пројектном учењу; - сагледају, вреднују и унапређују квалитет сопственог рада

 • 1. дан
  • Хајде да се разгибамо!
  • Пар, група, тим – која је моја улога?
  • Укључи ме и научићу!
  • Дозволи ми да изаберем и одлучим - предузећу!
  • Рефлексија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1200 динара по учеснику, бруто. У бруто цену укључени су порези и доприноси, услуге аутора/реализатора, трошкови амортизације опреме, потрошни и радни материјал, трошкови израде радних материјала за учеснике, и трошкови израде уверења о савладаној обуци програма стручног усавршавања.