ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ НАУЧНИХ САЗНАЊА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ

Каталошки број програма: 913  

Не

Srpsko geografsko društvo, Studentski trg 3/3, 11000 Beograd, info@sgd.org.rs, 0112184065 , 0112184065

Mikica Sibinović, mikicasibinovic@yahoo.com, 0642913925, 0642913925

Mikica Sibinović, Doktor geografije, Geografski fakultet u Beogradu

Милан Јоксимовић, , ; Ивана Царевић, доктора техничких наука у области геолог, Географски факултет Универзитета у Београду; Дејан Шабић, Доктор геонаука, Универзитет у Београду – Географски факултет ; Драгица Гатарић, Доктор геонаука, Географски факултет Универзитета у Београду; Бранка Јемуовић, ,

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Упознавање наставника са новим програмима наставе и учења, и научним достигнућима из области географије и оспособљавање наставника за њихову примену у реализацији наставних и ваннаставних активности.

-Упознавање са савременим научним достигнућима из ужих научних области: физичка-географија, друштвена-географија и регионална географија, са аспекта целовитости географског простора. -Мотивисање и оспособљавање наставника за развој проблемског модела рада у настави географије и упознавање са могућностима комбиновања савремених принципа просторног моделовања. -Упознавање наставника са новим програмима наставе и учења и могућностима примене нових научних сазнања из области географије. -Упознавање наставника са савременим схватањима системског и интердисциплинарног приступа

По завршетку обуке, наставник ће бити у стању да: - Имплементира савремена достигнућа из области географије у настави и ваннаставним активностима. - Примени различите технике и моделе за интерпретацију географских карата у настави и припреми наставе. - Осмисли и примени пројектну наставу у сарадњи са другим наставницима. - Примени проблемски модел рада у настави географије комбинујући савремене принципе просторног моделовања.

 • 1. дан
  • Примена савремених научних сазнања у настави географије кроз програме наставе и учења.
  • Упоређивање наших програма наставе и учења географије са другим европским земљама
  • Савремена геотектоника плоча: нова класификација планинских масива у Републици Србији.
  • Савремени принципи регионализације: регионална подела Републике Србије.
  • Савремена типологија насеља: принципи и методе класификације.
  • Пројектна настава у географији, примери и предлози за остваривање.

30

дана: 1
бодова: 8

3.500 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Geografski fakultet u Beogradu Милан Јоксимовић, Ивана Царевић, Дејан Шабић, Драгица Гатарић, Бранка Јемуовић 19 3.84
2 Smederevo, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Милан Јоксимовић, Ивана Царевић, Дејан Шабић, Драгица Гатарић, Бранка Јемуовић 12 3.99
3 Студентски трг 3/3, Географски факултет Милан Јоксимовић, Ивана Царевић, Дејан Шабић, Драгица Гатарић, Бранка Јемуовић 25 3.97

Укупно учесника: 56 | Просечна оцена: 3.93