Настава српског језика и књижевности у контексту тематско-интегративнога приступа предметима од посебног значаја за српску националну културу и идентитет

Каталошки број програма: 933  

Не

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића бр. 2, 21000 Нови Сад, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 0214853968

Радмила Бодрич, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 0214853968, 0642409729

Драгољуб Перић, доктор књижевних наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Драгољуб Перић, доктор књижевних наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; Оливера Радуловић, Доктор књижевних наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; Исидора Бјелаковић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Јасмина Јокић, доктор књижевних наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; Борис Стојковски, доктор историјских наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Милан Громовић, мастер, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

српски језик и књижевност

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање нових и унапређивање постојећих знања, везаних за примену тематско-интегративног приступа у настави српског језика и књижевности, те њену организацију у оквиру другог циклуса основног образовања, као и у средњошколској настави

- установљавање релација међу садржајима предмета и издвајање оних наставних јединица, погодних за холистичко проучавање, унутар заједничких тематских међупредметних подручја и области; - оспособљавање наставника за самостално структурисање и организацију часова српског језика и књижевности, реализованих по тематско-интегративном приступу; - функционализација и даља операционализација смерница за тематско-интегративни приступ садржајима предмета од посебног значаја за неговање културе српског народа и развијање националног идентитета у другом циклусу основног образовања и васпитања (приручник ЗУОВ-а); - процењивање, планирање и повезивање наставних садржаја применом тематско-интегративног приступа у средњошколској настави.

Након завршетка програма, полазници ће бити оспособљени да: - одаберу адекватне наставне садржаје и активности које подржавају тематско-интегративни приступ, те да их успешно планирају и пројектују у месечним и годишњим плановима; - успешно примењују тематско-интегративни приступ настави српског језика и књижевности у сопственој наставној пракси; - планирају и повезују исходе учења предмета Српски језик и књижевност са наставом других предмета (Историја, Географија, Ликовна и Музичка култура...); - да наставне теме различитих предмета доводе у везу и приступају им холистички;

  • 1. дан
    • Интегративна настава: тематски међупредметни приступ (историја –језик – фолклор – књижевност)
    • Књижевно дело у контексту интегрисане наставе: рад у радионицама; представљање резултата рада
    • паузе
    • Евалуација семинара (усмена и помоћу евалуционих листова)

30

дана: 1
бодова: 8

2500 динара (у оквиру тржишне цене и пропорционално организационим трошковима)