Корак ка холистичком образовању - дете је целовито биће

Каталошки број програма: 91  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Светлана Дражовић, Дипл.психолог, Центар за социјални рад Краљево; Далиборка Поповић, Доктор педагошких наука, Универзитет у Приштини -Учитељски факултет; Соња Јаћовић, Мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево

Светлана Дражовић, Дипл.психолог, Центар за социјални рад Краљево; Далиборка Поповић, Доктор педагошких наука, Универзитет у Приштини -Учитељски факултет; Соња Јаћовић, Мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево; Весна Минић, Доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Развијање холистичког приступа детету у образовно васпитном процесу кроз стицање вештина учесника обуке да разумеју индивидуалне потребе детета, посматрају дете као део система и трансдисциплинарно приступају разрешавању његових адаптивних тешкоћа.

1. Систематско упознавање учесника обуке са корпусом дечијих потреба, са њиховом улогом у процесу препознавања и задовољења потреба кроз образовно-васпитни процес и диференцирање механизама подстицања и уважавања, односно угрожавања дечјих потреба. 2. Развијање вештина учесника обуке да препознају улогу личних искуства детета, позитивних и негативних, на развој мозга и капацитетa за усвајање знања и вештина-дејство трауме на процес учења? 3. Развијање нове перспективе мотивационе димензије награђивања и кажњавања деце. 4. Развијање свести полазника обуке о важности примене трансдисциплинарног приступа у решавању адаптивних тешкоћа и тешкоћа у учењу које испољају деца где учешће родитеља и сараданичких институција има једнаку важност.

Учесници обуке развили вештине примене покретача позитивних понашања детета и редуковали нефункционалне. Учесници обуке превазишли фрагментарни приступ задовољавању потребе детета за знањем и образовањем, развили системски. Учесници обуке холистички приступају напредовању детета у учењу и улажу напоре да подрже свако дете да постане највише што може (по Маслову: самоактуализација) Учесници обуке разумеју и уважавају динамичку међузависност социјално-емоционалних искустава детета, развоја мозга и капацитета за учење. Учесници обуке разумеју сврху и мотивациону димензију награђивања и кажњавања и функционалније их користе у пракси. Учесници обуке развили свест о функционалности примене трансдисциплинарног приступа решавању тешкоћа.

 • 1. дан
  • Како и зашто примењивати Масловљеву хијерархију потреба у васпитно-образовној установи?
  • Пауза
  • Како достигнућа неуро наука доприносе бољем разумевању понашања и капацитета детеа за учење
  • Пауза
  • Похвале и критике наставника као чиниоци развоја потребе детета за самопоштовањем и знањем
  • Пауза
  • Предности сарадничког приступа -родитељи и професионалци заједно на задатку у процесу подршке детету
  • Еваулација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.400 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јосиф Банчић", Бошка Бухе 8, Баљевац на Ибру Далиборка Поповић, Весна Минић 30 3.91
2 Саобраћајно-техничка школа, Цара Душана 262, Земун Далиборка Поповић, Соња Јаћовић 30 3.89

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.9