Наставник зна своја права ,клима у школи је здрава - Права,положај и обавезе запослених у образовању

Каталошки број програма: 629  

Не

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Милан Јевтић, Професор историје, Средња стручна школа Крагујевац; Славица Атанацковић, Професор разредне наставе, Основна школа Драгиша Луковић Шпанац; Биљана Антонијевић Савић, Професор разредне наставе, Основна школа Драгиша Луковић Шпанац

Милан Јевтић, Професор историје, Средња стручна школа Крагујевац; Славица Атанацковић, Професор разредне наставе, Основна школа Драгиша Луковић Шпанац; Биљана Антонијевић Савић, Професор разредне наставе, Основна школа Драгиша Луковић Шпанац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, и правилнa применa школског законодавства, ради остваривања утврђених принципа, циљева и исхода образовања кроз позитивну радну атмосферу .

Унапређивање компетенција запослених у образовању за правилну примену школскe легислативе. Оснаживање запослених у установи за смањивање броја пропуста и грешака у пракси кроз познавање правила и прописа. Јачање компетенција запослених у домену познавања Закона о основама система васпитања и образовања, Посебног колективног уговора ,правилника и осталих подзаконских аката. Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања. Пружање подршке запосленима у образовању и подстицање позитивне радне атмосфере.

Учесници су оспособљени да правилно разумеју своју улогу у васпитно образовном процесу, да правилно поступају, и да се према њима правилно поступа у складу са правним регулативама. Учесници знају како да адекватно комуницирају и решавају сукобе и да реагују у случају недоумица по питању својих права.

 • 1. дан
  • 1. Упознавање и план рада
  • 2. Законска и подзаконска акта која представљају оквир права и обавеза запослених у образовању
  • 3. Право на годишњи одмор, распуст и слободне дане
  • Пауза
  • 4. Лакше у теже повреде радне обавезе, дисциплински поступак
  • Пауза
  • 5. Технолошки вишкови и премештај на друго радно место и промена структуре
  • Пауза
  • 6. Правилници: Врста стручне спреме, норма наставника, Правилник о оцењивању.
  • 7. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
  • 8. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику је 800,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати путни трошкови релизатора семинара, порези и доприноси и организациони трошкови Центра.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Мића Станојловић", Доситејева 3, Коцељева Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 30 3.96
2 ОШ "Мића Станојловић", Доситејева 3, Коцељева Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 30 3.95
3 OШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 27 3.95
4 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 27 3.98
5 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 19 3.92
6 Центар за стручно усавршавање Сомбор, Венац Радомира Путника 30, Сомбор Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 25 3.91
7 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 30 3.96
8 ШОСО "Видовдан", Моше Пијаде 31, Бор Милан Јевтић, Славица Атанацковић 30 3.94
9 ОШ "Свети Сава", Топоница Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 23 3.95

Укупно учесника: 241 | Просечна оцена: 3.95