Поетолошки појмовник у настави српског језика и књижевности

Каталошки број програма: 936  

Не

Филозофски факултет, Др Зорана Ђинђића, 21000 Нови Сад, dekanat@ff.uns.ac.rs, 021450690, 0214853900

Сања Париповић Крчмар, sanja.paripovic@ff.uns.ac.rs, 0214853964, 0638544980

Сања Париповић Крчмар, Доктор књижевних наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Невена Варница, Доктор књижевних наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Наташа Половина, Доктор књижевних наука, Филозофски факултет, Нови Сад

Сања Париповић Крчмар, Доктор књижевних наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Невена Варница, Доктор књижевних наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Николина Тутуш, Мастер професор српске књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад; Наташа Половина, Доктор књижевних наука, Филозофски факултет, Нови Сад

српски језик и књижевност

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Интегрални увид у важне поетичке појмове, неопходне за разумевање и аналитички приступ књижевноуметничким делима и њиховој књижевноуметничкој карактеризацији, са циљем побољшања и иновирања наставног процеса.

Афирмисање примене појмовника у анализи књижевног дела. Указивање на значај међусобног повезивања поетолошких појмова и идеја. Упознавање с предностима и недостацима појмовника у обавезним уџбеницима српског језика и књижевности. Указивање на важност добре дефиниције појма, као и на значај претходне припреме када је реч о увођењу сложенијих поетолошких појмова. Указивање на значај развоја концептуалног разумевања идеја. Афирмисање мултимедијалне обраде појединачних појмова, кроз аудио и видео материјале. Синонимична обрада појмова као један вид богаћења речника ученика.

Очекује се да ће наставници по завршетку обуке бити упознати с различитим могућностима примене поетолошких појмова у настави, као и са могућностима допуњавања, дограђивања и међусобног повезивања ових појмова у један систем, чиме би се фокус померио на значај ученичког овладавања појмовном апаратуром као предусловом самосталног аналитичког процеса и карактеризације књижевног дела.

 • 1. дан
  • Уводне напомене о поетолошком појмовнику
  • Пауза
  • Појам МИМЕЗИСА и КАТАРЗЕ
  • Пауза
  • Значај алегорије у средњовековној поетици
  • Пауза
  • Појам КОНЧЕТА и МЕРАВИЉЕ
  • Пауза
  • Појам РОМАНТИЧАРСКЕ ИРОНИЈЕ
  • Дискусија

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2500,00 динара. Спецификација цене по учеснику: Средства за режијске трошкове факултета: 15% (375,00) Средства за Центар за усавршавање наставника: 10% (250,00) Средства за материјалне трошкове (радни материјал, потрошни материјал): 20% (500,00) Трошкови накнаде за реализаторе програма: 35% (875,00) Трошкови за освежење учесника: 20% (500,00)