Међупредметно повезивање и развој функционалних знања, вештина и ставова ученика

Каталошки број програма: 598  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Љиљана Левков, Доктор наука, ; Јасминка Чекић Марковић, Магистар, Центар за образовне политике; Биљана Стојановић, Мастер, Центар за образовне политике

Марина Остојић, мастер, ; Биљана Стојановић, Мастер, Центар за образовне политике; Светлана Медар, мастер, ОШ “Учитељ Таса“, Ниш; Предраг Нешовић, , МПНТР – ШУ Ниш

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Професионално оснаживање наставника за међупредметно повезивање и развој функционалних знања, вештина и ставова ученика путем примене различитих приступа, метода и техника, а ради достизања бољих постигнућа ученика.

Оснаживање учесника за: →међупредметно повезивање и примену различитих приступа настави и учењу; →повезивање исхода учења из једног или различитих наставних предмета (међупредметно повезивање) у логичке целине – теме; →планирање активности ученика које доприносе остваривању исхода и развијању компетенција; →планирање метода и техника које на ефикасан начин омогућавају реализацију планираних активности, остваривање исхода и развијање компетенција; →реализацију наставе и учења путем примене различитих приступа, активности, метода и техника.

Учесник: →примењује различите приступе у планирању и реализацији наставе и учења; →сарађује са колегама у циљу међупредметног повезивања – планирања, креирања и реализације међупредметно повезане наставе (повезује исхода учења из различитих наставних предмета у смислене, логичке целине); →планира активности које доприносе развоју функционалних знања, вештина и ставова ученика; →планира методе и технике у односу на активности, исходе и компетенције; →реализује међупредметно засновану тему и/ или предметну тему у складу са планираним исходима учења, приступима, активностима, методама и техникама.

  • 1. дан
    • КЉУЧНИ ПОЈМОВИ
    • ТЕМА
    • МЕЂУПРЕДМЕТНА ТЕМА
    • ДАЉИ КОРАЦИ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА ОБУКЕ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.