Стручне компетенције-корак ка свету рада кроз дуално образовање и практичне облике наставе

Каталошки број програма: 998  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Игор Бем, /, Економска средња школа ,,Боса Милићевић“; Невенка Жежељ, -, Економска средња школа ,,Боса Миличевић“

Марјана Влајнић, Дипломирани педагог, Основна школа "Коста Стаменковић" Српски Милетић; Игор Бем, /, Економска средња школа ,,Боса Милићевић“; Ивана Бем, -, Економска средња школа „Боса Милићевић“ Суботица; Невенка Жежељ, -, Економска средња школа ,,Боса Миличевић“

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење компетенција наставника у свим фазама реализације различитих облика практичне наставе оријентисане ка исходима у складу са Стандардом квалификације, Планом и програмом наставе и учења и индивидуалним карактеристикама ученика.

Припремање, планирање, реализација и вредновање: блок наставе, професионалне праксе, практичне наставе или ученја кроз рад на основу Стандарда квалификација (исходи као основа планирања, реализације и вредновања). Подизање нивоа компетенција везаних за примену педагошких принципа, метода и техника учења и вредновања у различитим облицима практичне наставе уважавајући принцип индивидуализације. Унапређивање комуникацијских вештина које за коначан исход имају конструктивније односе са ученицима и усвојене стручне компетенције на што вишем нивоу.

Наставници ће знати/умети : Законодавни оквир, као предуслов реализације практичних облика наставе у образовним профилима по моделу ДО и оних који то нису Значај Стандарда кавлификације Планирање и припрема УКР/ПОН Методе и принципе учења у УКР/ПОН с посeбним акцентом на методи Израде радног задатка Методе праћења и напредовања ученика у УКР/ПОН Значај, врсте и инструменте оцењивања у УКР/ПОН Добиће пример образаца за свие фазаме планирања УКР/ПОН Стећи ће вештине оквирног/глобалног и дневног планирања на основу исхода задатих Стандардом квалификације Освестиће значај асертивне комуникације (,,Ја“ поруке) и увежбати конструктивну повратну информацију Боље ће разумети доба адолесценције и адекватније васпитно реаговати

 • 1. дан
  • ● Представљање учесника и њихова очекивања од семинара ● SWOT анализа
  • Законодавни оквир
  • Стручне компетенције
  • Припрема и планирање УКР/ПОН
 • 2. дан
  • Учење и методе учења у УКР/ПОН
  • Методе праћења и процене у УКР/ПОН
  • Оцењивање, инструменти праћења/процене и повратна информација
  • Комуникација и баријере у комуникацији

30

дана: 2
бодова: 15

75.000,00 РСД + путни трошкови.