Дигитално доба и савремена пракса у систему образовања и васпитања – буђење успаване лепотице?

Каталошки број програма: 507  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Нина Беретић, Професор разредне наставе, ОШ „Братство јединство“, Сомбор

Мирјана Милчић, Дипломирани психолог, ОШ ,,Станислав Сремчевић''; Нина Беретић, Професор разредне наставе, ОШ „Братство јединство“, Сомбор

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
медицинска сестра – васпитач - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање за унапређење квалитета рада применом дигиталних средстава, савремених облика наставе и учења усмереног на исходе; за мотивацију, евалуацију и самоевалуацију у циљу подизања нивоа постигнућа ученика према индивидуалним способностима.

Оспособљавање за: практичну примену знања о тимској,тематској,диференцираној, интегративној и пројектној настави,вештини комбиновања метода, техника, облика рада,наст. Средстава и дигиталних алата ради веће ефективности наставног процеса; вешто планирање садржаја наставе уважавајући хоризонталну и вертикалну корелацију наставних програма; примену техника мотивације и учења у циљу подстицања креативног мишљења деце; праћење савремених трендова информатичке технологије због сопственог професионалног развоја и обезбеђења услова за веће постигнуће ученика у школском и животном учењу усмереном ка исходима; развијање културе дијалога, толертанције, самоевалуације и евалуације код ученика и себе у обезбеђењу квалитета и развоја установе

Учесници ће бити способни за: -практичну примену знања о тимском раду,тематској и другим савременим облицима наставе, законским основама професије; за примену разних метода,техника,облика рада, примера добре праксе, дигиталних алата, техника мотивације и учења усмереног ка исходима; -хоризонтално и вертикално тимско планирање садржаја уважавајући индивидуалне способности деце; -процену и евалуацију наставног и ваннаставног процеса у интересу напретка деце; -неговање културе дијалога,толертанције, самоевалуације и евалуације у интересу деце, сопственом и интересу установе.

 • 1. дан
  • Уводна реч
  • Иницијални тест – основа рада на обуци
  • Пауза
  • Законска и научна основа наставног рада – успавана лепотица
  • Пауза
  • Области теста које указују на слабости – препоруке
  • Елементи наставног процеса
  • Савремени облици наставе и учења усмереног ка исходима и њено величанство тематска настава
  • Радионица – хоризонтално тематско планирање и дигитални алати
  • Пауза
  • Радионица – вертикално тематско планирање и дигитални алати
 • 2. дан
  • Кад се мале руке сложе...
  • Комуникација – огледалце, огледалце моје...професионалности
  • Пауза
  • Радионица – 1000 зашто
  • Пауза
  • 1000 зато
  • Буђење успаване лепотице?
  • Пауза
  • Генерална проба
  • Завршна реч

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 5.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Десанка Максимовић" , Ниш Мирјана Милчић, Нина Беретић 25 3.7

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.7