Професионална оријентација (ПО) – пут будућности ученика

Каталошки број програма: 144  

Не

Центар Инвентива, Цара Душана 55/15, Београд, office@centarinventiva.com, 0114042669

Марина Остојић, marinaostojic888@gmail.com, 063445088, 063445088

Марина Остојић, мастер,

Татјана Сурдучки, дипломирани педагог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Ирина Кивић, Дипломирани инжењер електротехнике и рач, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу (ШБ; Слађана Голубовић, мастер, ОШ „Сретен Младеновић Мика“; Снезана Васиљевић, Мастер биолог, ОШ“ Рада Миљковић“ Јагодина; Весна Остојић, Мастер васпитач, ПУ ,,Пионир“, Јагодина; Татјана Велимировић Парача, професор књижевности и језика, ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција професионалаца за примену савременог модела професионалне оријентације и стварање системске мреже подршке ученицима за избор средње школе и занимања

Унапређивање компетенција професионалаца за: - повезивање улоге школе и наставника за подршку развоју професионалне оријентације ученика, - реализацију савременог петофазног програма професионалне оријентације у наставним/ваннаставним активностима наставе и учења, - креирање педагошких ситуација за оснаживање ученика да истражују: склоности и способности, интересовања, слику о себи; путеве информисање о занимањима и каријери; путеве образовања; свет рада и реализују реалне сусрете у компанијама; самосталну одлуку о даљем школовању и занимању, - праћење и подстицање професионалног усмеравања ученика, - изградњу мреже школа и партнера коришћењем и унапређивањем интерних и екстерних ресурса у области професионалног усмеравања ученика

Учесници: -процењују значај и примену модела ПО у настави,ваннаставним активностима као подршке ученицима за одлуку о будућој школи/занимању и повезују са развојем компетенција за целоживотно учење -у сарадњи са колегама реализују програм ПО и развијају вештине ученика за управљање каријером, у складу са исходима учења и компетенцијама -у настави и учењу кроз међупредметни приступ подстичу ученике да унапреде вештине управљања каријером и истражују: слику о себи, информације о занимањима и каријери, путевима образовања, доношење одлуке о средњој школи и израде свој портфолио ПО -успостављају функционалан тим за ПО у школи и партнерску мрежу подршке ПО -развијају и промовишу идеје из ПО кроз примере добре праксе, развој и пружање услуга ПО

  • 1. дан
    • Професионална оријентација (ПО): савремени концепт и самоспознаја
    • Слика савременог света рада и информационе понуде о занимањима и путевима образовања
    • Квалификациони оквир занимања
    • Реални сусрети са светом рада и одлука о школи и занимању

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена тродневног семинара за групу од 30 учесника је: 44 000 динара. Спецификација: - надокнада предавачима по дану 18 000 динара бруто са порезима; - Центар Инвентива по организованом семинару 5.000 динара; - Радни материјал: радни материјали и прилози за учеснике: 3.000 динара; Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора као и евентуални смештај реализатора нису урачунати у ову цену.