Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – други модул

Каталошки број програма: 188  

Не

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус, Цвијићева 22, 11000 Београд, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002

Сузана Мак, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002, 0621282002

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“; Јелена Удовичић, Мастер учитељ, ; Бојана Милутиновић, Дипломирани педагог-мастер рачунарства у, ОШ „Скадарлија“; ОШ „Влада Аксентијеви“; Младен Стевановић, Професор српског језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први; Александра Живковић, Мастер професор српског језика и књижевн, ОШ Краљ Петар Први; Ненад Матић, Мастер професор енглеског језика, ОШ Краљ Петар Први

васпитни рад

наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Повећање компетенцијa наставника неопходних за квалитетно обављање улоге одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика и остваривању васпитне улоге школе.

Стицање знања о кључним компетенцијама ученика за целоживотно учење и будући радни живот; Стицање знања о принципима и методама рада на часовима одељењске заједнице; Оспособљавање учесника обуке за самосталну израду радионица за часове одељењских заједница; Унапређивање вештина наставника за развој позитивне социјалне и емоционалне атмосфере у одељењу; Упознавање са типовима васпитних стилова родитеља; Унапређивање и обогаћивање различитих облика сарадње са родитељима;

По завршетку обуке учесници: Поседују знања о кључним компетенцијама ученика за целоживотно учење; Познају принципе радионичарског рада; Поседују знања о пригодним техникама и методама за рад на часовима одељењске заједнице; Израђују радионице за часове одељењске заједнице у складу са потребама и интересовањима ученика; Познају начине за развој позитивне атмосфере у одељењу; Познају принципе успешне сарадње са родитељима; Планирају разноврсне облике сарадње са родитељима;

 • 1. дан
  • Улога одељенског старешине у савременој школи
  • Пауза
  • Начини стварања позитивне атмосфере у одељењу
  • Пауза за ручак
  • Радионице-пригодан метод рада на часовима одељенске заједнице
  • Пауза
  • Сарадња одељенског старешине са родитељима
  • Сазнали смо на семинару - применићемо у пракси

30

дана: 1
бодова: 8

3000 рсд (2500 рсд надокнада за реализацију, 300 рсд материјал, 200 рсд израда сертификата)