Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Каталошки број програма: 76  

Не

Центар Инвентива, Цара Душана 55/15, Београд, office@centarinventiva.com, 0114042669

Марина Остојић, marinaostojic888@gmail.com, 063445088, 063445088

Марина Остојић, мастер,

Ирина Кивић, Дипломирани инжењер електротехнике и рач, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу (ШБ; Слађана Голубовић, мастер, ОШ „Сретен Младеновић Мика“

васпитни рад

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција професионалаца за примену савременог модела каријерног вођења и саветовања како би подржали ученике да развију вештине управљање каријером и изградња системске мреже подршке ученицима за развој вештина управљања каријером

Пружање подршке за: - разумевање улоге школе и наставника у каријерном усмеравању ученика - примену програма КВиС у наставним/ваннаставним активностима - креирање педагошких ситуација за оснаживање ученика да истражују: слику о себи, информације о занимањима, даље образовање, тржиште рада, активно тражење посла, одлуку и (само)запослење - подстицање и праћење планирања за развој вештина управљања каријером - коришћење интерних и екстерних ресурса у области КВиС за помоћ ученицима и њиховим родитељима - креирање и спровођење програма КВиС као део Школског програма и Годишњег плана рада школе - уважавање различитости које се односе на род и осетљиве групе и подизање свести о аспектима и приступу КВИС

Професионалци су оспособљени да: -процене значај КВиС ученика за целоживотно учење -у сарадњи са колегама остварују програм КВиС у настави/ваннаставним активностима и развијају вештине ученика за управљање каријером, у складу са исходима учења, стандардима услуга КВиС и међупредметним компетенцијама -у настави/ваннаставним активностима и учењу кроз међупредметни приступ подстичу ученике да унапреде вештине управљања каријером и истражују: слику о себи, информације о занимањима и тржишту рада, могућностима за образовање, активно тражење посла и (само)запослење и израде свој индивидуални каријерни план -успоставе функционалан тим за КВиС у школи и партнерску мрежу подршке КВиС на локалу -креирају програм КВиС у школској документацији

 • 1. дан
  • Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – савремени концепт
  • Школа – место за упознавање занимања и развој компетенција за управљање каријером
  • Подршка планирању каријере и израда плана ученика за развој вештина управљања каријером-ВУК
  • Самоспознаја
 • 2. дан
  • Информисање- истраживање о образовним могућностима
  • Информисање о занимањима и тржишту рада
  • Квалификациони оквир занимања
  • Од стручне праксе до тржишта рада
 • 3. дан
  • Доношење одлуке и планирање наредних корака у развоју каријере
  • Активно тражим посао
  • КВиС у Школском програму у функцији унапређивања квалитета рада и промоције школе и области КВИС
  • Мрежа подршке за развој КВиС

30

дана: 3
бодова: 24

Укупна цена тродневног семинара за групу од 30 учесника је: 98 000 динара. Спецификација: - надокнада предавачима по дану 15 000 динара бруто са порезима; - Центар Инвентива по организованом семинару 5.000 динара; - Радни материјал: радни материјали и прилози за учеснике: 3.000 динара; Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора као и евентуални смештај реализатора нису урачунати у ову цену.