Међупредметним компетенцијама до функционалног знања

Каталошки број програма: 596  

Не

Удружење грађана Образовни импулс, Насеље 7 секретара СКОЈ-а С3, 21220 Бечеј, obrazovniimpuls@gmail.com, 0641922024

Александра Бакрач, obrazovniimpuls@gmail.com, 0216916796, 0641922024

Бранислава Ивковић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Бечеј; Марјана Влајнић, Дипломирани педагог, Основна школа "Коста Стаменковић" Српски Милетић; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Андреа Галго Ференци, мастер, Економско трговинска школа

Бранислава Ивковић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Бечеј; Марјана Влајнић, Дипломирани педагог, Основна школа "Коста Стаменковић" Српски Милетић; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Андреа Галго Ференци, мастер, Економско трговинска школа

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање и оснаживање учесника обуке за развијање међупредметних компетенција и примену међупредметног приступа настави и учењу ради развоја функционалног знања ученика

Оспособљавање и оснаживање наставника за примену различитих наставних метода,техника и веб алата као инструмената за развој међупредметних компетенција код ученика. Унапређење ефикасности класичне,комбиноване и онлајн наставе. Упознавање учеснике са предностима пројектне наставе,интерактивних игара, студија случаја и употребе веб алата у циљу развоја међупредметног приступа настави. Оснаживање наставника за употребу веб алата као инструмента за подизање квалитета интегрисане наставе, мотивације ученика и развоја функционалног знања. Оспособљавање наставника за планирање и реализацију наставе и учења усмерену на равијање међупредметних компетенција ученика. Оспособљавање учесника за израду упитника-процена заступљености компетенција.

Владају терминологијом и законском регулативом у домену развоја међупредметних компетенција. Користе савремене наставне методе, пројекат, интерактивне игре и веб алате у циљу развоја међупредметних компетенција ученика. Саставе чек листу за процену заступљености међупредметних компетенција у наставном процесу. Изврше евалуацију и самоевалуацију часова на основу састављене чек листе Планирају и организују наставу и учење усмерену на развој међупредметних компетенција ученика. Функционално повезују циљеве, исходе, компетенције и стандарде

 • 1. дан
  • Уводна радионица –Шта знамо о међупредметним компетенцијама
  • пауза
  • Појмови и законска регулатива
  • пауза
  • Примери добре праксе-методе које подстичу развој међупредметних компетенција
  • пауза
  • Примери добре праксе-технике и веб алати који помажу у развоју међупредметних компетенција
 • 2. дан
  • Упитник за процену заступљености међупредметног приступа настави
  • пауза
  • Међупредметне компетенције-идеје и концепт
  • пауза
  • „Ми ћемо то овако“
  • пауза
  • Вредновање програма

30

дана: 2
бодова: 16

2700 динара по ученику. У цену нису урачунати трошкови смештаја, превоза реализатора семинара и трошкови умножавања штампаног материјала за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Север Ђуркић" Бечеј Бранислава Ивковић, Александра Бакрач 17 3.97
2 ОШ "Вељко Влаховић" Крушчић Бранислава Ивковић, Александра Бакрач 15 3.99
3 ОШ "Милош Црњански"СРПСКИ ИТЕБЕЈ Александра Бакрач, Стеван Спајић 30 3.95
4 Медицинска школа "Сестре Нинковић", Крагујевац Бранислава Ивковић, Александра Бакрач 18 3.96
5 Гимназија и економска школа "Светозар Милетић" Србобран Бранислава Ивковић, Андреа Галго Ференци 22 3.91

Укупно учесника: 102 | Просечна оцена: 3.96