Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

Каталошки број програма: 118  

Не

ОШ Гаврило Принцип, Крајишка 34, Земун, pedagogsvet@gmail.com, 0112192667, 0112194294 , 0113161752

Светлана Марковић, svetlanapedagog34@gmail.com, 0112192667, 0691587498

Светлана Марковић, , ОШ ''Гаврило Принцип''

Светлана Марковић, , ОШ ''Гаврило Принцип''; Маја Митраковић, , ОШ ''Гаврило Принцип''

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање и оснаживање васпитних и образовних компетенција и стратегија рада одељењског старешине са ученицима, наставницима и родитељима у процесу формирања и вођења одељењске заједнице.

1. Оснаживање, подстицање и развијање педагошке функције ОС и различитих стратегија и облика сарадње с ученицима, родитељима и наставницима. 2. Оснаживање ОС у изради и примени појединих инструмената и педагошких радионица као примера добре праксе у процесу васпитног деловања. 3. Креирање услова за формирање пожељних облика понашања одељењског колектива. 4. Подстицање ОС да спроведене активности у ОЗ самоевалуирају и усагласе са стандардима и индикаторима који су дефинисани одговарајућим правилницима.

- ОС су спремни да део знања из области васпитног рада практично примене и подигну квалитет руковођења одељењем, - ОС умеју да примене активне методе и стратегије рада у васпитном процесу, - ОС развијају и негују различите облике активног учешћа родитеља у одељењској заједници, - ОС у посредовању са ученицима и родитељима примењују вештине ненасилне комуникације и принципе развојних карактеристика ученика, - ОС сврсиходније примењују законске акте из ове области и своје надлежности.

 • 1. дан
  • Развојне карактеристике ученика у процесу васпитног деловања
  • Функције одељењског старешине као педагошког руководиоца
  • Пауза (освежење)
  • Стратегије ОС у формирању пожељних облика понашања појединих ученика и колектива
  • Пауза (ручак)
  • Израда и примена инструмената за рад одељењског старешине
  • Пауза (освежење)
  • Сарадња одељењског старешине са родитељима ученика

30

дана: 1
бодова: 8

3000,00 динара по учеснику. Укључује трошкове радног материјала, трошкове хонорара предавачима, трошкове пута и смештаја предавача и трошкове приручника за одељењског старешину ''Како деца кажу''.