Савремени изазови наставе српског језика и књижевности у школском и онлајн окружењу

Каталошки број програма: 939  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Наташа Кљајић, Доктор наука - филолошке науке, ОШ „Бранко Радичевић” Бољевци

Саша Чорболоковић, Доктор наука, Универзитет Сингидунум ; Наташа Кљајић, Доктор наука - филолошке науке, ОШ „Бранко Радичевић” Бољевци; Ана Милуновић, професор српског језика, Основна школа „Светозар Марковић“, Краљево; Валентина Вукмировић Стефановић , магистар књижевноисторијских наука, Земунска гимназија; Катарина Дмитровић, мастер, ОШ „Бранко Радичевић” Бољевци

српски језик и књижевност

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Циљ је да се наставници разредне наставе и наставници српског језика у ОШ и СШ упознају са новим научним и стручним увидима у организацију и реализацију Програма наставе и учења српског језика и књижевности у школском и онлајн окружењу

Реализација наставних садржаја у складу са реформисаним Програмом наставе и учења и у складу са исходима у различитим облицима извођења наставе (непосредни рад у школи, комбиновани модел и настава на даљину). Фактори који утичу на прилагођавање ученика и наставника измењеном наставном процесу - корелација, индивидуализација и диференцирана настава. Корелацијско - интеграцијски приступ, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење, језичке игре, групни рад, вршњачка едукација, реализација слободних наставних активности/ваннаставних активности.

Полазник семинара ће бити у стању да: - примени измене садржаја реформисаног Програма наставе и учења у различитим облицима реализације наставе; - ефикасно прилагоди облике рада измењеном наставном процесу; - примени у свом раду различите облике приступа учењу; - повеже и примени традиционална и савремена методичка решења; - повеже разредну и предметну наставу језика и књижевности у основној школи; - повеже наставу језика и књижевности у основној и средњој школи кроз различите облике рада; - ефикасно примени корелацијско-интеграцијску наставу у школском и онлајн окружењу.

  • 1. дан
    • Примена реформисаног Програма наставе и учења у различитим облицима реализације наставе
    • Корелације, индивидуализација и диференцирана настава у различитим наставним моделима
    • Традиционални и савремени методички поступци настави српског језика и књижевности-практични примери
    • Радионичарски рад - креирање практичних решења у реализацији различитих модела наставе

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.