Подучавање којим се подстиче развој критичког и креативног мишљења

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 675  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Вера Милићевић, , Техничка школа, Лозница; Вања Јеремић, , ОШ „Анта Богићевић“ Лозница

Вера Милићевић, , Техничка школа, Лозница

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање професионалних компетенција наставника за примену метода и техника активног учења којима се подстиче развој критичког и креативног мишљења.

Разумевање улоге критичког и креативног мишљења у савременом образовању. Схватање улоге аргументације у процесу учења и свакодневници. Разумевање улоге наставника/васпитача и предметног знања у подстицању развоја критичког мишљења. Разумевање механизма креативног процеса и активности које га покрећу. Оснаживање учесника да планирају наставу за подстицање критичког и креативног мишљења. Оспособљавање за примену метода које доприносе бољем савладавању, разумевању и критичком вредновању садржаја као и подстицању креативности. Унапређивање знања о моделима организације сарадничког учења. Оспособљавање наставника за примену различитих техника сарадничког учења. Оспособљавање за формулисање различитих отворених и полуотворених задатака.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити у стању да: - разумеју савремени концепт образовања, - уоче важност развоја критичког и креативног мишљења, - разликују критичко од репродуктивног мишљења, - разумеју кључне аспекте критичког и креативног мишљења, - осмисле задатке у складу са нивоима постигнућа, - разумеју улогу предметног знања у подстицању критичког мишљења, - уоче своју улогу у подстицању развоја критичког и креативног мишљења, - планирају наставу којом се подстиче критичко мишљење, користећи одговарајуће методе и технике рада, - разумеју моделе организације сарадничког учења, - примењују методе и технике подстицања сарадничког учења, - израде различите типове отворених и полуотворених задатака.

  • 1. недеља
    • Димензије критичког мишљења
  • 2. недеља
    • Модели сарадничког учења који доприносе развоју критичког и креативног мишљења
    • Подстицање креативности

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Вера Милићевић 6 3.97

Укупно учесника: 6 | Просечна оцена: 3.97