Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Каталошки број програма: 101  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Весна Секелшек, ____________________, Основна школа „Ђура Јакшић“ у Зрењанину; Милан Бојанић, _________________, Школска управа Зрењанин; Јована Милићев Радишић, ___________________, Основна школа „Ђура Јакшић“ у Зрењанину

Весна Секелшек, ____________________, Основна школа „Ђура Јакшић“ у Зрењанину; Милан Бојанић, _________________, Школска управа Зрењанин; Јована Милићев Радишић, ___________________, Основна школа „Ђура Јакшић“ у Зрењанину

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање комуникацијских вештина, сарадњe и тимског рад запослених, компетенција за остваривање стандарда и исхода образовно васпитног рада.

1.Оспособљавање полазника за правилан избор начина комуникације за у функцији унапређивање сарадње и ефикасног тимског рада 2. Упознавање асертивних права и дозвола 3.Оспособљавање учесника за препознавање манипулације и асертивно одговарање. 4. Превазилажење емоционалне повреде, упућивање и прихватање извињења за учињену емоционалну повреду. 5. Овладавање вештином асертивне комуникације 6. Оспособљавање полазника за превазилажење криза и проблема који прате тимски рад

Оспособљеност за превазилажење криза у тимском раду, побољшавање комуникације и сарадње у колективу. Применом стечених знања и вештина, наставници/васпитачи међусобно комуницирају уз поштовање универзалних људских вредности, развијају међусобно разумевање и успешније граде партнерске односе са ученицима. Развојем емоционалне писмености и комуникацијских вештина учреника, побољшавају однос у ученичком колективу, а дружење се одвија уз међусобно поштовање и уважавање различитости; Ученицима је омогућен правилан емоционални и социјални развој. На тај начин, успешно се остварују међупредметна компетенција за комуникацију. Општа атмосфера у установи се побољшава.

 • 1. дан
  • Уводна активност
  • Могућности за побољшање сарадње запослених у установи
  • Стилови комуникације (радионица)
  • Асертивна права – разумевање и прихватање
  • Манипулација
  • Услови за успешан рад тима
  • Сукоби и кризе у тиму
  • Ометајући фактори за асертивно понашање
  • Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пољопривредна школа са домом ученика Бачка Топола Милан Бојанић, Јована Милићев Радишић 24 3.97

Укупно учесника: 24 | Просечна оцена: 3.97