Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања

Каталошки број програма: 211  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Марија Јелић, доктор педагошких наука, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију; Загорка Марков, доктор дефектолошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васп;

Марија Јелић, доктор педагошких наука, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију; Загорка Марков, доктор дефектолошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васп.; Ирена Стојковић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређење знања и вештина професионалаца за праћење и развијање социјалних компетенција деце и ученика којима је потребна додатна подршка како би се оснажили за квалитетније социјално функционисање, а самим тим и боља академска постигнућа.

Специфични циљеви обуке су да професионалци: - прошире своја знања о појму и чиниоцима развијања социјалне компетентности; - оспособе се за планирање и структурирање модела програма развијања социјалних вештина у циљу подстицања просоцијалног понашања и превенције социјално неприхватљивог понашања деце и ученика; - овладају техникама мерења и праћења ефеката модела програма; - стекну знања о карактеристикама и проблемима у социјалном функционисању деце и ученика којима је потребна додатна подршка и овладају педагошким вештинама за праћење и развијање њиховог просоцијалног понашања;- развију осетљивост за феномене са којима се могу сусрести у раду са различитим ризичним групама деце и ученика и да се оснаже за начине њиховог решавања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Теоријска тумачења и елементи социјалне компетентности,укључује паузу у трајању од 10 мин2. Педагошко дијагностиковање деце са проблемима у социјалном функционисању и планирање интервенцијепауза за ручак3. Основе програма развијања социјалних вештина у циљу подстицања просоцијалног понашања деце, пауза4. Протективни и ризични фактори развоја социјалне (не)компетентности, пауза2. дан5. Подстицање социјалне компетентности деце и ученика којима је потребна додатна подршка ,пауза6. Начини подстицања просоцијалног понашања и учења социјалних вештинау инклузивном контексту , паузпауза за ручак7. Значајни други одрасли као партнери, пауза8.Модел програма развијања социјалних вештина-од процене до евалуације, пауза

30

дана: 2
бодова: 16

за групу од 25 do 30 - 2000 динара нето по полазнику за групу од 15 do 24 - 2700 динара нето по полазнику У цену су урачунати путни трошкови, храна и смештај, ЦД за учеснике (изводи предавања), штампани материјал за вежбе (картице за различите намене), сертификати, хонорар за ауторе и реализаторе

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Марија Јелић, Загорка Марков 28 3.9

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 3.9