Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Каталошки број програма: 131  

Не

Ужички центар за права детета, Гаврила Поповића 19, 31000 Ужице, j.zuniccicvaric@gmail.com, 0641219997, 0641220008

Јелена Жунић Цицварић, j.zuniccicvaric@gmail.com, 031510180, 0641219997

Јелена Жунић Цицварић, магистар дидактичко-методичких наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета

Јелена Жунић Цицварић, магистар дидактичко-методичких наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог, Ужички центар за права детета; Александра Јованкин Алексић, дипломирани педагог, Пољопривредно-хемијскашкола ,,ДрЂорђеРадић,, Краље

васпитни рад

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Ојачати компетеније запослених у образовању да превентивно делују, препознају и адекватно реагују у ситуацијама кршења права на заштиту од насиља и дискриминације у ОВ систему.

(1) Препознавање предрасуда и стереотипа, механизама настајања и утицаја који имају на дискриминаторно понашање учесника у ОВ систему. (2) Јачање компетенција о дискриминацији (појам, препознавање, примери у ОВ систему; механизми превенције, нивои одговорности). (3) Упознавање са појмом, врстама насиља (разликовање облика насилног понашања према врсти и интензитету; препознавање актера који се укључују у решавање случајева насиља, зависно од интензитета; освешћивање начина превенције насиља у школи, са посебним освртом на: дигитално, вршњачко и родно засновано). (4) Оспособљавање за унапређење права на заштиту од дискриминације и насиља у ОВ систему. (5) Освешћивање сопствене улоге и одговорности у заштити ових права у ОВ систему.

Запослени у образовању: (1) препознају предрасуде, стереотип, различите облике дискриминаторног понашања учесника у ОВ систему и различите врсте насиља; (2) оспособљени за унапређење права на заштиту од дискриминације и насиља у ОВ систему и реализацију превентивих ативности; (3) оспособљени за адекватно реаговање и заштиту од дискриминације и насиља у ОВ систему; (4) оспособљени за превентивно деловање кроз наставне и ваннаставне акт. (5) освестили сопствену улогу и одговорност у заштити ових права у ОВ систему. Дуорочни ефекат обуке: смањен број кршења права, дискримин.облика понашања ученика, смањење насиља у школи.

  • 1. дан
    • 1. Предрасуде и сретеотипи у функцији дискриминаторног понашања и насиља.
    • Дискриминација и насиље у образовању (врсте, препознавање; правилник)
    • 3. Заштита и реаговање у случају дискриминације и насиља
    • 4. Превенција дискриминације и насиља - индикатори остварености

30

дана: 1
бодова: 8

Треба нагласити да УЦПД трошкове за реализацију обука остварује преко донатора, тако да је за школе и запослене обука најчешће бесплатна. Хонорар водитеља (нето) (2 водитеља X 12.000,00 динара) укупно 24.000,00 динара нето 2. административни трошкови: 3000.00 динара по семинару 3. материјал, копирање прилога и сл. – 3000.00 динара по семинару 4. трошкови превоза реализатора програма (2 водитеља) 5. трошкови преноћишта (у зависности од удаљености места реализације обуке)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице Јелена Жунић Цицварић, Александра Мутавџић 25 3.98
2 Средња школа у Крупњу Јелена Жунић Цицварић, Александра Мутавџић 21 3.91
3 ОШ "Саво Јовановић Сирогојно" Јелена Жунић Цицварић, Александра Мутавџић 23 3.92
4 ОШ„Милена Павловић Барили“ Београд Јелена Жунић Цицварић, Александра Мутавџић 30 3.98

Укупно учесника: 99 | Просечна оцена: 3.95